Συνεργάτες ζητά η Στατιστική Υπηρεσία

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών (ΕΣΕ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 – Απριλίου 2020, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 24η ώρα της 7ης Οκτωβρίου 2019. Το Μητρώο που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ μήνες, από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Απρίλιο 2020.

Το έργο των Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες- Ερευνητές πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχετικό με την έρευνα εκπαιδευτικό μη αμειβόμενο σεμινάριο, το οποίο γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχή για την Αττική και στις κατά τόπους Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών Ερευνητών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών Σεπτεμβρίου 2019-Απριλίου 2020, κατά τη διαδικασία επιλογής θα προηγηθούν επαγγελματίες ερευνητές που ήδη διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) με δραστηριότητα ερευνητή ή επέκταση προϋπάρχουσας δραστηριότητας σε αυτήν του ερευνητή.

Άνεργοι που θα εγγραφούν στο μητρώο, εφόσον απασχοληθούν ως Συνεργάτες της Ελληνικής Στατιστική Αρχής, θα πρέπει να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, πληροφορίες για τα θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι υπάλληλοι δημόσιων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, ελεγχομένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων Οργανισμών, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης  εργασίας, όπως αυτή θα προκύπτει από το περιεχόμενο της σύμβασης, καθώς και όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών. Σε περίπτωση επιλογής του Εξωτερικού Συνεργάτη για να απασχοληθεί σε έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής απαγορεύεται, η παράλληλη απασχόλησή του σε δημόσιες Υπηρεσίες, σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ελεγχόμενα καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλους δημόσιους Οργανισμούς με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτή θα προκύπτει από το περιεχόμενο της σύμβασης.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, (www.statistics.gr, θεματική ενότητα ΕΛΣΤΑΤ, ένδειξη «Εξωτερικοί Συνεργάτες- Ερευνητές ΕΛΣΤΑΤ») η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών , στα τηλέφωνα 213135 3050 – 3068 – 3035 – 2182 ή στο e-mail: [email protected]

 

Δικαιολογητικά

 Η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Μητρώο ΕΣΕ γίνεται με την έγκαιρη υποβολή όλων των απαιτούμενων έγκυρων δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν, και όταν τους ζητηθεί να υποβάλουν, αποκλειστικά εντός τριών εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ειδοποίησης για ανάθεση εργασίας, επί ποινή αποκλεισμού τους από το νέο Μητρώο ΕΣΕ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.

2) Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου και ΔΟΥ που ανήκουν.

3) Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι συναινούν στη λήψη από την ΕΛ.ΣΤΑΤ αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου τους, από την αρμόδια αρχή.

5) Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ.

6) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

Επίσης, πρέπει να διαθέτουν όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έχουν επικαλεστεί με την αίτησή τους:

7) Τίτλους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αποκτηθέντες στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα).

8) Βεβαίωση σπουδών (για τους φοιτητές-τριες).

9) Στην περίπτωση που διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία ως ερευνητή ή επέκτασης άλλης προϋπάρχουσας δραστηριότητας σε αυτήν του ερευνητή.

10) Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986: (α) ότι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.4308/2014 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ιδίου Νόμου και (β) ότι γνωρίζουν πως το συνολικό ετήσιο ποσό που μπορούν να λάβουν (όπως προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο), είτε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. είτε από αλλού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ από παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων.

11) Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, τουλάχιστον επιπέδου Β1 (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ 21/2014, ΦΕΚ 31/Α’/11-2-2014) για υποψήφιους που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών (υποχρεωτικής εκπαίδευσης) από την Ελλάδα.