Άλλες 266 θέσεις συνοριοφυλάκων στα νησιά

Η ΕΛ.ΑΣ. προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου, με σκοπό την κάλυψη των θέσεων της υπ’ αριθ. 6000/2/6453-λζ’ από 07-02-2020 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΧΤ2946ΜΣΛΒ-Ε13, που δεν καλύφθηκαν, ως ακολούθως:

  1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κενών θέσεων καθορίζεται σε 266.
  2. Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσο καθορίζεται ως εξής:
  • Π.Ε. Σάμου: 98 θέσεις.
  • Π.Ε. Χίου: 62 θέσεις.
  • Π.Ε. Κω: 46 θέσεις.
  • Νήσος Λέρος: 43 θέσεις.
  • Νήσος Σύμη: 10 θέσεις.
  • Νήσος Κάλυμνος: 1 θέση.
  • Νήσος Μεγίστη: 6 θέσεις.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 28-08-2020.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Όλες οι λεπτομέρειες για την προκήρυξη παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες.