Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, 2022

“Ανοίγει” δουλειές η ανάπλαση της Προκυμαίας

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Αρχές Νοεμβρίου η έναρξη των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία, ενώ από κοντά θα βρίσκονται και συνεργεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την διενέργεια ανασκαφών

Μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπλαση της Προκυμαίας και της πλατείας Σαπφούς και μαζί με τα συνεργεία της εργολήπτριας εταιρείας θα πιάσουν δουλειά και τέσσερις υπάλληλοι που θα προσληφθούν μέσω της Αρχαιολογίας για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών. Οι συμβάσεις τους θα έχουν διάρκεια 20 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, αφού θα αναλάβουν την παρακολούθηση των εργασιών, τη διενέργεια ανασκαφών εφόσον εντοπιστούν ευρήματα, την τεκμηρίωση της έρευνας (φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση, τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την καταγραφή, τη φύλαξη, την ψηφιοποίηση, την τακτοποίηση και την μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων).

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου για την έντεχνη και εμπρόθεσμη υλοποίηση των εργασιών εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί είναι:

 • 1 ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
 • 1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων
 • 1 ΔΕ Εργατοτεχνιτών
 • 1 ΥΕ Εργατών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716), μέχρι την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Εκτός από τα γενικά προσόντα, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω ειδικά προσόντα πρόσληψης:

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων

 • Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα (π.χ.  ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ κ.τ.λ.)
 • Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Εργατοτεχνιτών

– Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΥΕ Εργατών

 • Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από το Φανάρι και την προβλήτα του λιμανιού, όπου προβλέπεται η επίστρωση των πεζοδρομίων από το ξενοδοχείο “Blue Sea” μέχρι και την οδό Χριστουγέννων, δηλαδή σε όλο το πέταλο  της Προκυμαίας, με χυτά υλικά αντιολισθητικά (βοτσαλωτά) σε γήινες αποχρώσεις, σε έκταση 11.000 τ.μ.. Θα κατασκευαστούν μαρμάρινα και πέτρινα παγκάκια και θα γίνει εκ νέου διαμόρφωση των χώρων πρασίνου. Στην μελέτη έχει επίσης συμπεριληφθεί η παρέμβαση για την υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων, σε τρία σημεία της πλατείας Σαπφούς, δίπλα από το παλιό Λιμεναρχείο, στην πίσω πλευρά της πλατείας όπου βρίσκεται το περίπτερο και απέναντι από το “Public”. Τα πεζοδρόμια με τη νέα σχεδίασή τους θα εξασφαλίζουν την κυκλοφορία των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες με ράμπες και διαβάσεις σε όλα τα σημεία, όπου απαιτείται. 

Η πλατεία Σαπφούς θα σχεδιαστεί κατ’ επέκταση των πεζοδρομίων και της πόλης, χρησιμοποιώντας στοιχεία του παρελθόντος, δεμένα αρμονικά με τη σημερινή εποχή. Βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η περιοχή γύρω από το Άγαλμα της Σαπφούς να παραμείνει λιτή με το άγαλμά της και να αναδεικνύεται με τις τοπικές χρωματικές διαβαθμίσεις. Οι όψεις των κτιρίων του εκάστοτε οικοδομικού τετραγώνου μέσω των χαράξεων της προέκτασής τους επί της πλατείας θα διαμορφώνουν το δάπεδό της. Το αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΛ θα καλύπτεται από ιδιαίτερο υλικό με στίχους της Σαπφούς ετεροφωτιζόμενους.

Ο δρόμος της Προκυμαίας θα ανακατασκευαστεί με έγχρωμη άσφαλτο δίνοντας μια διαφορετική αισθητική. Παράλληλα θα δημιουργηθούν διακριτοί χώροι για τη στάθμευση και την κυκλοφορία των οχημάτων με διαφορετικές αποχρώσεις. Τέλος, όλη η Προκυμαία και η πλατεία θα φωτιστούν με σύγχρονα φωτιστικά τύπου LED, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και το σωστό φωτισμό όλων των χώρων.

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img