Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Απευθείας προσλήψεις για την κάλυψη 23 μόνιμων θέσεων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στην πρόσληψη 23 υπαλλήλων τακτικού προσωπικού στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων προχωρά το Υπουργείο Εξωτερικών, έχοντας ήδη ανοίξει την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων με καταληκτική ημερομηνία τις 29 Νοεμβρίου στις 16:00.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, γίνονται δεκτοί 44 διαφορετικοί τίτλοι σπουδών, για αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Λυκείου και ΙΕΚ.

Οι προσλήψεις γίνονται με την έγκριση του ΑΣΕΠ, αλλά απευθείας από την εταιρεία καθώς πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρεία που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Οι ειδικότητες

 • Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO)
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών (CLO)
 • Στέλεχος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (IR)
 • Υπάλληλος γραφείου – Υποδοχή / Reception
 • Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Στέλεχος Τμήματος Επικοινωνίας και Τύπου
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών
 • Στέλεχος Τμήματος Αποζημιώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων
 • Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Οικονομικών Εγγυήσεων και άλλων προϊόντων
 • Στέλεχος Τμήματος Κατάρτισης Συμβολαίων Πιστώσεων Εξαγωγών και Πιστωτικών Ασφαλίσεων
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Αττικής
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Αθήνας – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτης)
 • Στέλεχος Τμήματος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (γραφείο Θεσσαλονίκης – Υπεύθυνος για την γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας, Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων)
 • Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (CRO)
 • Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου
 • Στέλεχος Τμήματος Διαχείρισης και Αποτίμησης Κινδύνου
 • Στέλεχος Τμήματος Χρηματοοικονομικού
 • Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού και Οικονομικών Εκθέσεων
 • Στελέχη Τμήματος Λογιστηρίου
 • Στέλεχος Τμήματος Προμηθειών

 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά κλάδο/ ειδικότητα κύρια προσόντα, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. μαζί με βιογραφικό σημείωμα και να τα υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ. 10564 Αθήνα απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img