Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: 8 θέσεις για το βιολογικό καθαρισμό

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στις προσλήψεις του προσωπικού που θα απασχοληθεί για το έργο του βιολογικού καθαρισμού στη νότια Μυτιλήνη προχωρά εγκαίρως η Αρχαιολογία. Συγκεκριμένα πρόκειται για 8 θέσεις, διάφορων ειδικοτήτων με συμβάσεις 4μηνης διάρκειας, και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου. Πρόκειται για στελέχη που θα παρακολουθούν την εξέλιξη των εκσκαφών για το βιολογικό καθαρισμό ώστε να παρεμβαίνουν με ανασκαφές, όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις για αρχαιολογικά ευρήματα.

Πιο συγκεκριμένα οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: 

  • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος
  • 1 ΠΕ Μηχανικός με ειδικότητα Αρχιτεκτόνων
  • 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών
  • 1 ΔΕ Εργατοτεχνίτης 
  • 4 ΥΕ Εργάτες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, ΤΚ 81131, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) μέχρι αυτή την Παρασκευή.

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης είναι:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

spot_img

More articles

spot_img