ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Όλοι οι Δικαιούχοι, Επιλαχόντες και Απορριπτόμενοι των Σχεδίων Βελτίωσης για το Βόρειο Αιγαίο

Επικυρώθηκε ο πίνακας αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου δικαιούχων φυσικών/ νομικών προσώπων της Δράσης 4.1.1. ‘Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης’.

Ο Πίνακας που δημοσιεύουν ολόκληρο για όλο το Βόρειο Αιγαίο τα “Νέα της Λέσβου” με τους αριθμούς των δικαιούχων, των επιλαχόντων και των απορριπτομένων περιλαμβάνει:

  • 528 δικαιούχους συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 31.566.195,99 €.
  • 575 επιλαχόντες με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 33.201.447,58 €
  • 131 μη επιλέξιμες αιτήσεις υποψηφίων.
  • 11 δικαιούχους (επενδύσεων ΑΠΕ) συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 166.332,90 €.
  • 2 μη επιλέξιμες αιτήσεις επενδύσεων ΑΠΕ.
  • 1 δικαιούχο με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 785.357,50 συλλογικών σχημάτων
  • 1 απορριπτόμενη αίτηση υποψηφίου.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα της αίτησης στήριξής τους θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία έχουν υποβάλλει την αίτηση στήριξής τους.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους ανωτέρω Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένσταση) με την έννοια του άρθρου 25 του νόμου 2690/1999 κατά της παρούσας απόφασης. Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από την επομένη της έκδοσης της παρούσας.

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων περιγράφεται λεπτομερώς στο Άρθρο 23 της Υ.Α. 13158/2017. Ειδικότερα, η ένσταση υποβάλλεται καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Μη χάσετε το αυριανό φύλλο των “Νέων της Λέσβου” από το οποίο θα πληροφορηθείτε με αναλυτικό ρεπορτάζ και δεσμεύσεις πόσοι συνολικά από τους επιλαχόντες και πως θα ενισχυθούν για να πάρουν το εισιτήριο ένταξης στα Σχέδια Βελτίωσης.

 

Πίνακας αποτελεσμάτων 1

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα
Αιτήσεις Υπομέτρου 4.1.1 που επιλέγονται για ενίσχυση

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Δήμος

ΤΚ

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Επιχορηγούμενη Δημόσια Στήριξη

Βαθμολογία

1

ΣΒΕΛ-3550

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

58.181,00 €

46.544,80 €

86,64

2

ΣΒΕΛ-0292

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

120.812,00 €

96.649,60 €

85,15

3

ΣΒΕΛ-3628

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

68.799,57 €

55.039,65 €

82,69

4

ΣΒΕΛ-3948

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

66.625,00 €

49.968,75 €

82,66

5

ΣΒΕΛ-7276

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

92.670,00 €

74.136,00 €

81,92

6

ΣΒΕΛ-09469

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

89.967,35 €

67.475,51 €

81,57

7

ΣΒΕΛ-1787

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

105.807,00 €

79.355,25 €

81,48

8

ΣΒΕΛ-20946

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

55.112,00 €

44.089,60 €

80,7

9

ΣΒΕΛ-10949

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

70.890,70 €

53.168,03 €

80,7

10

ΣΒΕΛ-18019

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

79.955,81 €

59.966,86 €

80,45

11

ΣΒΕΛ-1417

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

75.565,75 €

56.674,31 €

80,35

12

ΣΒΕΛ-16190

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

225.083,90 €

168.812,93 €

80,32

13

ΣΒΕΛ-3537

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

16.826,00 €

13.460,80 €

80,22

14

ΣΒΕΛ-14174

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

63.215,00 €

50.572,00 €

80,18

15

ΣΒΕΛ-13934

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

56.391,63 €

45.113,30 €

80,13

16

ΣΒΕΛ-09472

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

99.790,00 €

74.842,50 €

79,95

17

ΣΒΕΛ-4625

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

93.193,31 €

74.554,65 €

79,94

18

ΣΒΕΛ-4231

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

68.705,20 €

54.964,16 €

79,89

19

ΣΒΕΛ-2188

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

87.820,00 €

70.256,00 €

79,89

20

ΣΒΕΛ-3634

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

81.165,60 €

64.932,48 €

79,82

21

ΣΒΕΛ-09928

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

16.549,86 €

13.239,89 €

79,76

22

ΣΒΕΛ-1789

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

68.970,00 €

55.176,00 €

79,65

23

ΣΒΕΛ-1092

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

58.929,49 €

47.143,59 €

79,61

24

ΣΒΕΛ-20008

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

78.375,00 €

62.700,00 €

79,61

25

ΣΒΕΛ-7259

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

47.425,00 €

37.940,00 €

79,4

26

ΣΒΕΛ-13787

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

32.239,13 €

24.179,35 €

79,4

27

ΣΒΕΛ-6423

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

49.330,00 €

36.997,50 €

79,4

28

ΣΒΕΛ-14104

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

94.367,75 €

70.775,81 €

79,35

29

ΣΒΕΛ-3522

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

59.903,07 €

47.922,46 €

79,34

30

ΣΒΕΛ-4513

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

69.794,00 €

55.835,20 €

79,26

31

ΣΒΕΛ-6871

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

135.154,20 €

101.365,65 €

79,22

32

ΣΒΕΛ-13661

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

53.726,00 €

42.980,80 €

79,2

33

ΣΒΕΛ-5942

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

62.538,50 €

50.030,80 €

79,2

34

ΣΒΕΛ-12737

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

55.149,92 €

41.362,44 €

79,2

35

ΣΒΕΛ-16705

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

17.855,28 €

13.391,46 €

79,15

36

ΣΒΕΛ-5615

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

76.388,60 €

61.110,88 €

79,14

37

ΣΒΕΛ-5556

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

57.491,71 €

43.118,78 €

79,12

38

ΣΒΕΛ-14597

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

99.534,15 €

79.627,32 €

79,08

39

ΣΒΕΛ-5659

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

135.105,00 €

108.084,00 €

79,08

40

ΣΒΕΛ-4205

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

84.017,81 €

67.214,25 €

79,06

41

ΣΒΕΛ-20546

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

73.900,00 €

59.120,00 €

79,05

42

ΣΒΕΛ-11593

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

66.633,83 €

53.307,06 €

79,02

43

ΣΒΕΛ-10238

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

29.338,00 €

23.470,40 €

78,94

44

ΣΒΕΛ-2893

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

60.924,00 €

48.739,20 €

78,93

45

ΣΒΕΛ-6916

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

55.466,08 €

44.372,86 €

78,9

46

ΣΒΕΛ-09823

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

89.110,55 €

66.832,91 €

78,9

47

ΣΒΕΛ-4273

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

34.750,00 €

26.062,50 €

78,82

48

ΣΒΕΛ-21052

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

48.315,00 €

38.652,00 €

78,7

49

ΣΒΕΛ-4705

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

62.249,95 €

46.687,46 €

78,69

50

ΣΒΕΛ-09443

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

64.599,35 €

51.679,48 €

78,55

51

ΣΒΕΛ-3390

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

65.437,78 €

49.078,33 €

78,46

52

ΣΒΕΛ-08721

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

88.858,67 €

71.086,94 €

78,4

53

ΣΒΕΛ-14588

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

46.528,80 €

37.223,04 €

78,3

54

ΣΒΕΛ-3669

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

83.121,17 €

62.340,88 €

78,24

55

ΣΒΕΛ-3425

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

37.090,20 €

29.672,16 €

78,22

56

ΣΒΕΛ-6979

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

112.435,99 €

84.326,99 €

78,22

57

ΣΒΕΛ-15353

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

57.119,27 €

45.695,42 €

78,18

58

ΣΒΕΛ-1717

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

80.564,40 €

60.423,30 €

78,06

59

ΣΒΕΛ-7013

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

29.934,00 €

23.947,20 €

77,9

60

ΣΒΕΛ-1796

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

50.581,00 €

40.464,80 €

77,9

61

ΣΒΕΛ-7308

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

51.270,00 €

41.016,00 €

77,9

62

ΣΒΕΛ-12046

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

58.414,80 €

46.731,84 €

77,9

63

ΣΒΕΛ-2832

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

45.450,00 €

34.087,50 €

77,9

64

ΣΒΕΛ-3812

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

56.607,81 €

42.455,86 €

77,9

65

ΣΒΕΛ-3551

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

108.019,47 €

81.014,60 €

77,82

66

ΣΒΕΛ-4509

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

62.285,00 €

49.828,00 €

77,81

67

ΣΒΕΛ-07832

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

15.555,00 €

12.444,00 €

77,78

68

ΣΒΕΛ-5935

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

53.932,00 €

43.145,60 €

77,77

69

ΣΒΕΛ-3677

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

60.200,00 €

48.160,00 €

77,69

70

ΣΒΕΛ-11996

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

84.079,60 €

67.263,68 €

77,69

71

ΣΒΕΛ-15257

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

96.188,88 €

72.141,66 €

77,66

72

ΣΒΕΛ-4237

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

84.351,20 €

67.480,96 €

77,63

73

ΣΒΕΛ-3877

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

41.880,00 €

31.410,00 €

77,62

74

ΣΒΕΛ-4002

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

58.880,40 €

44.160,30 €

77,58

75

ΣΒΕΛ-3623

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

105.378,60 €

84.302,88 €

77,55

76

ΣΒΕΛ-13715

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

80.495,00 €

60.371,25 €

77,52

77

ΣΒΕΛ-12071

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

132.161,95 €

105.729,56 €

77,47

78

ΣΒΕΛ-12067

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

48.660,24 €

38.928,19 €

77,44

79

ΣΒΕΛ-4261

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

93.801,20 €

75.040,96 €

77,4

80

ΣΒΕΛ-3419

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81110

89.175,48 €

71.340,38 €

77,32

81

ΣΒΕΛ-7522

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

31.361,92 €

25.089,54 €

77,3

82

ΣΒΕΛ-5900

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

57.950,88 €

46.360,70 €

77,22

83

ΣΒΕΛ-10172

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

59.229,20 €

47.383,36 €

77,22

84

ΣΒΕΛ-13681

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

49.350,00 €

37.012,50 €

77,22

85

ΣΒΕΛ-3548

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

63.505,00 €

47.628,75 €

77,21

86

ΣΒΕΛ-2555

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

43.238,80 €

32.429,10 €

77,2

87

ΣΒΕΛ-12185

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

53.117,43 €

39.838,07 €

77,2

88

ΣΒΕΛ-10574

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

47.130,00 €

37.704,00 €

77,19

89

ΣΒΕΛ-6196

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

37.728,25 €

28.296,19 €

77,11

90

ΣΒΕΛ-14187

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

52.119,50 €

39.089,63 €

77,05

91

ΣΒΕΛ-09209

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

79.290,43 €

59.467,82 €

77

92

ΣΒΕΛ-5950

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

26.495,00 €

19.871,25 €

76,9

93

ΣΒΕΛ-3779

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

92.850,00 €

69.637,50 €

76,9

94

ΣΒΕΛ-10211

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

107.779,71 €

80.834,78 €

76,9

95

ΣΒΕΛ-3384

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

58.294,96 €

46.635,97 €

76,8

96

ΣΒΕΛ-4269

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

75.030,00 €

60.024,00 €

76,77

97

ΣΒΕΛ-10517

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

173.187,98 €

129.890,99 €

76,77

98

ΣΒΕΛ-4506

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

59.671,62 €

47.737,30 €

76,75

99

ΣΒΕΛ-4021

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

89.671,78 €

67.253,84 €

76,75

100

ΣΒΕΛ-12250

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

38.766,30 €

31.013,04 €

76,69

101

ΣΒΕΛ-12565

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

38.920,00 €

31.136,00 €

76,6

102

ΣΒΕΛ-3427

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

50.650,00 €

40.520,00 €

76,6

103

ΣΒΕΛ-6267

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

74.420,00 €

55.815,00 €

76,6

104

ΣΒΕΛ-6758

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

170.715,00 €

128.036,25 €

76,6

105

ΣΒΕΛ-18246

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

53.850,00 €

40.387,50 €

76,55

106

ΣΒΕΛ-6954

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

141.551,20 €

106.163,40 €

76,5

107

ΣΒΕΛ-4691

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

40.722,00 €

32.577,60 €

76,4

108

ΣΒΕΛ-15358

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

41.105,00 €

32.884,00 €

76,4

109

ΣΒΕΛ-08996

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

52.049,03 €

41.639,22 €

76,4

110

ΣΒΕΛ-3575

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

57.800,00 €

46.240,00 €

76,4

111

ΣΒΕΛ-4271

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

57.855,00 €

46.284,00 €

76,4

112

ΣΒΕΛ-3698

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

58.295,00 €

46.636,00 €

76,4

113

ΣΒΕΛ-4262

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

33.164,08 €

24.873,06 €

76,4

114

ΣΒΕΛ-3649

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

45.880,00 €

36.704,00 €

76,4

115

ΣΒΕΛ-6189

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

49.423,00 €

37.067,25 €

76,4

116

ΣΒΕΛ-6633

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

56.295,00 €

42.221,25 €

76,4

117

ΣΒΕΛ-07973

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

57.266,60 €

42.949,95 €

76,4

118

ΣΒΕΛ-14693

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

123.251,93 €

92.438,95 €

76,34

119

ΣΒΕΛ-4168

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

69.635,00 €

55.708,00 €

76,3

120

ΣΒΕΛ-3830

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

148.961,20 €

111.720,90 €

76,28

121

ΣΒΕΛ-09652

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

54.565,00 €

43.652,00 €

76,23

122

ΣΒΕΛ-3656

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81108

63.342,50 €

50.674,00 €

76,2

123

ΣΒΕΛ-14791

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

68.033,35 €

51.025,01 €

76,2

124

ΣΒΕΛ-12157

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

148.701,72 €

111.526,29 €

76,2

125

ΣΒΕΛ-3572

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

130.968,00 €

98.226,00 €

76,18

126

ΣΒΕΛ-3174

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

44.210,00 €

33.157,50 €

76,13

127

ΣΒΕΛ-5476

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

17.053,80 €

12.790,35 €

76,12

128

ΣΒΕΛ-3112

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

63.800,00 €

51.040,00 €

76,07

129

ΣΒΕΛ-3568

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

181.029,92 €

135.772,44 €

76,02

130

ΣΒΕΛ-3713

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

59.860,62 €

44.895,47 €

76

131

ΣΒΕΛ-3928

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

108.300,00 €

81.225,00 €

75,98

132

ΣΒΕΛ-5870

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

62.349,84 €

49.879,87 €

75,96

133

ΣΒΕΛ-6385

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

108.621,63 €

86.897,31 €

75,77

134

ΣΒΕΛ-3148

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

389.055,30 €

291.791,48 €

75,77

135

ΣΒΕΛ-09845

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

54.800,00 €

43.840,00 €

75,75

136

ΣΒΕΛ-3700

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

78.593,02 €

62.874,42 €

75,74

137

ΣΒΕΛ-6736

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

92.294,30 €

69.220,73 €

75,71

138

ΣΒΕΛ-08845

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

67.629,00 €

54.103,20 €

75,7

139

ΣΒΕΛ-6787

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

133.251,00 €

99.938,25 €

75,68

140

ΣΒΕΛ-12386

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

52.939,00 €

42.351,20 €

75,65

141

ΣΒΕΛ-15578

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

125.704,99 €

94.278,74 €

75,6

142

ΣΒΕΛ-3352

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

57.280,03 €

45.824,02 €

75,51

143

ΣΒΕΛ-13774

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

44.795,57 €

35.836,46 €

75,47

144

ΣΒΕΛ-10281

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

82.469,00 €

65.975,20 €

75,35

145

ΣΒΕΛ-4236

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

64.646,00 €

51.716,80 €

75,33

146

ΣΒΕΛ-19360

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

7.225,29 €

5.780,23 €

75,3

147

ΣΒΕΛ-17643

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

49.680,00 €

39.744,00 €

75,3

148

ΣΒΕΛ-7067

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.810,00 €

43.848,00 €

75,3

149

ΣΒΕΛ-0277

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

93.714,00 €

74.971,20 €

75,3

150

ΣΒΕΛ-20010

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

90.387,00 €

72.309,60 €

75,28

151

ΣΒΕΛ-16573

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

60.924,50 €

45.693,38 €

75,22

152

ΣΒΕΛ-7703

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

193.595,79 €

145.196,85 €

75,17

153

ΣΒΕΛ-08529

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.450,00 €

45.160,00 €

75,09

154

ΣΒΕΛ-1716

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

56.920,00 €

42.690,00 €

75,04

155

ΣΒΕΛ-12889

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

146.530,00 €

117.224,00 €

75,03

156

ΣΒΕΛ-4311

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

39.117,00 €

29.337,75 €

75,02

157

ΣΒΕΛ-14115

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

12.989,13 €

9.741,85 €

74,96

158

ΣΒΕΛ-11309

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

4.738,50 €

3.790,80 €

74,95

159

ΣΒΕΛ-3690

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

57.572,61 €

43.179,46 €

74,95

160

ΣΒΕΛ-5799

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

43.873,00 €

35.098,40 €

74,94

161

ΣΒΕΛ-3525

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

59.538,32 €

47.630,65 €

74,94

162

ΣΒΕΛ-7426

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

90.150,00 €

67.612,50 €

74,93

163

ΣΒΕΛ-3862

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

88.344,67 €

66.258,50 €

74,9

164

ΣΒΕΛ-7408

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

44.600,00 €

33.450,00 €

74,87

165

ΣΒΕΛ-3070

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

65.210,00 €

48.907,50 €

74,87

166

ΣΒΕΛ-3759

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

70.922,00 €

53.191,50 €

74,83

167

ΣΒΕΛ-4464

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

241.230,00 €

192.984,00 €

74,8

168

ΣΒΕΛ-16548

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

33.940,00 €

25.455,00 €

74,74

169

ΣΒΕΛ-11506

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

59.877,35 €

47.901,88 €

74,64

170

ΣΒΕΛ-1757

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

232.546,00 €

174.409,50 €

74,64

171

ΣΒΕΛ-6679

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

44.581,00 €

33.435,75 €

74,55

172

ΣΒΕΛ-4084

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

65.242,40 €

52.193,92 €

74,53

173

ΣΒΕΛ-3091

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

39.330,00 €

29.497,50 €

74,47

174

ΣΒΕΛ-14366

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

55.761,95 €

44.609,56 €

74,4

175

ΣΒΕΛ-10859

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

59.554,00 €

47.643,20 €

74,4

176

ΣΒΕΛ-22500

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

59.998,80 €

47.999,04 €

74,4

177

ΣΒΕΛ-3338

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

144.913,37 €

115.930,69 €

74,4

178

ΣΒΕΛ-3868

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

60.490,00 €

45.367,50 €

74,4

179

ΣΒΕΛ-1727

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

85.576,90 €

64.182,68 €

74,4

180

ΣΒΕΛ-1985

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

24.124,05 €

19.299,24 €

74,39

181

ΣΒΕΛ-3576

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

54.725,00 €

41.043,75 €

74,39

182

ΣΒΕΛ-14609

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

59.301,35 €

47.441,08 €

74,34

183

ΣΒΕΛ-13686

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

57.650,00 €

46.120,00 €

74,33

184

ΣΒΕΛ-5839

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

53.060,00 €

39.795,00 €

74,33

185

ΣΒΕΛ-14664

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

243.954,35 €

182.965,76 €

74,31

186

ΣΒΕΛ-20659

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

86.195,30 €

64.646,48 €

74,3

187

ΣΒΕΛ-6200

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

46.720,24 €

35.040,18 €

74,26

188

ΣΒΕΛ-09108

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

71.128,79 €

56.903,03 €

74,22

189

ΣΒΕΛ-09320

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

51.610,00 €

38.707,50 €

74,21

190

ΣΒΕΛ-16278

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

55.863,00 €

44.690,40 €

74,2

191

ΣΒΕΛ-09351

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

51.508,00 €

38.631,00 €

74,2

192

ΣΒΕΛ-14182

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

54.330,00 €

40.747,50 €

74,2

193

ΣΒΕΛ-14947

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

57.506,50 €

43.129,88 €

74,2

194

ΣΒΕΛ-10177

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

99.044,39 €

74.283,29 €

74,19

195

ΣΒΕΛ-7333

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

61.200,00 €

45.900,00 €

74,12

196

ΣΒΕΛ-4212

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

58.745,00 €

46.996,00 €

74,11

197

ΣΒΕΛ-4167

Βορείου Αιγαίου

Ικαρίας

83301

55.015,54 €

41.261,66 €

74,1

198

ΣΒΕΛ-08382

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

103.510,00 €

77.632,50 €

74,1

199

ΣΒΕΛ-4171

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

79.225,00 €

63.380,00 €

74,05

200

ΣΒΕΛ-1811

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

47.598,63 €

38.078,90 €

74

201

ΣΒΕΛ-1446

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

56.570,00 €

45.256,00 €

73,97

202

ΣΒΕΛ-07766

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

81.805,65 €

65.444,52 €

73,96

203

ΣΒΕΛ-5830

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

53.535,00 €

40.151,25 €

73,92

204

ΣΒΕΛ-09048

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

57.579,68 €

46.063,74 €

73,9

205

ΣΒΕΛ-5689

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

56.039,20 €

44.831,36 €

73,88

206

ΣΒΕΛ-14261

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

53.360,00 €

42.688,00 €

73,87

207

ΣΒΕΛ-6719

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

97.370,00 €

77.896,00 €

73,84

208

ΣΒΕΛ-5879

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

33.016,30 €

26.413,04 €

73,8

209

ΣΒΕΛ-5612

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

34.705,00 €

27.764,00 €

73,8

210

ΣΒΕΛ-5617

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

43.192,00 €

34.553,60 €

73,8

211

ΣΒΕΛ-19938

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

46.325,00 €

37.060,00 €

73,8

212

ΣΒΕΛ-13024

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

48.390,00 €

38.712,00 €

73,8

213

ΣΒΕΛ-18049

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

52.569,00 €

42.055,20 €

73,8

214

ΣΒΕΛ-5629

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.160,00 €

44.928,00 €

73,8

215

ΣΒΕΛ-12705

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

56.615,00 €

45.292,00 €

73,8

216

ΣΒΕΛ-4280

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

57.135,00 €

45.708,00 €

73,8

217

ΣΒΕΛ-5723

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

128.195,70 €

102.556,56 €

73,8

218

ΣΒΕΛ-5934

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

49.855,00 €

39.884,00 €

73,8

219

ΣΒΕΛ-20544

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

89.618,75 €

67.214,06 €

73,78

220

ΣΒΕΛ-7459

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

120.910,92 €

90.683,19 €

73,73

221

ΣΒΕΛ-11641

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

92.947,00 €

69.710,25 €

73,72

222

ΣΒΕΛ-6767

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

89.021,20 €

66.765,90 €

73,71

223

ΣΒΕΛ-5796

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

56.516,97 €

45.213,58 €

73,6

224

ΣΒΕΛ-5699

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

89.836,80 €

71.869,44 €

73,56

225

ΣΒΕΛ-5889

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

20.195,65 €

16.156,52 €

73,5

226

ΣΒΕΛ-4270

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

61.136,98 €

48.909,58 €

73,46

227

ΣΒΕΛ-7221

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

18.730,00 €

14.047,50 €

73,45

228

ΣΒΕΛ-4573

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

96.399,97 €

72.299,98 €

73,45

229

ΣΒΕΛ-6263

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

94.099,60 €

70.574,70 €

73,41

230

ΣΒΕΛ-1888

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

65.683,16 €

52.546,53 €

73,37

231

ΣΒΕΛ-1802

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.800,00 €

43.840,00 €

73,33

232

ΣΒΕΛ-10185

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

46.359,00 €

37.087,20 €

73,3

233

ΣΒΕΛ-7405

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

30.460,90 €

22.845,68 €

73,3

234

ΣΒΕΛ-2099

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

69.355,00 €

55.484,00 €

73,25

235

ΣΒΕΛ-3603

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

93.050,00 €

69.787,50 €

73,25

236

ΣΒΕΛ-15160

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

129.798,50 €

97.348,88 €

73,25

237

ΣΒΕΛ-10498

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

55.975,00 €

44.780,00 €

73,23

238

ΣΒΕΛ-10645

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

63.070,00 €

47.302,50 €

73,23

239

ΣΒΕΛ-3403

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

95.006,91 €

76.005,53 €

73,2

240

ΣΒΕΛ-7323

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

141.978,25 €

106.483,69 €

73,17

241

ΣΒΕΛ-17297

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

361.857,34 €

271.393,01 €

73,16

242

ΣΒΕΛ-08370

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81110

52.708,00 €

39.531,00 €

73,15

243

ΣΒΕΛ-4839

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

50.110,00 €

40.088,00 €

73,11

244

ΣΒΕΛ-21036

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

59.030,84 €

47.224,67 €

73,1

245

ΣΒΕΛ-1485

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83101

67.254,95 €

53.803,96 €

73,1

246

ΣΒΕΛ-09644

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

54.573,14 €

43.658,51 €

73,08

247

ΣΒΕΛ-3888

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

123.396,80 €

92.547,60 €

73,08

248

ΣΒΕΛ-3573

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81110

73.065,00 €

58.452,00 €

72,99

249

ΣΒΕΛ-4562

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

70.787,35 €

56.629,88 €

72,97

250

ΣΒΕΛ-5890

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

112.971,20 €

84.728,40 €

72,94

251

ΣΒΕΛ-6163

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

99.239,69 €

79.391,75 €

72,91

252

ΣΒΕΛ-11283

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

3.135,90 €

2.508,72 €

72,9

253

ΣΒΕΛ-7519

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

55.390,00 €

44.312,00 €

72,9

254

ΣΒΕΛ-09038

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

56.255,00 €

45.004,00 €

72,9

255

ΣΒΕΛ-09664

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

31.891,00 €

23.918,25 €

72,9

256

ΣΒΕΛ-7649

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

51.195,00 €

38.396,25 €

72,9

257

ΣΒΕΛ-2050

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

58.052,54 €

43.539,41 €

72,88

258

ΣΒΕΛ-3569

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

26.830,00 €

20.122,50 €

72,83

259

ΣΒΕΛ-13791

Βορείου Αιγαίου

Αγίου Ευστρατί ου

81500

69.709,60 €

52.282,20 €

72,82

260

ΣΒΕΛ-11241

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

83.292,28 €

62.469,21 €

72,8

261

ΣΒΕΛ-3002

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

66.317,00 €

53.053,60 €

72,78

262

ΣΒΕΛ-09509

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

46.796,50 €

35.097,38 €

72,78

263

ΣΒΕΛ-14453

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

57.825,00 €

46.260,00 €

72,75

264

ΣΒΕΛ-08877

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

40.650,00 €

32.520,00 €

72,73

265

ΣΒΕΛ-3422

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

57.555,00 €

46.044,00 €

72,73

266

ΣΒΕΛ-4285

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

48.670,00 €

38.936,00 €

72,7

267

ΣΒΕΛ-4140

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

30.959,83 €

23.219,87 €

72,7

268

ΣΒΕΛ-3635

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

53.454,00 €

40.090,50 €

72,7

269

ΣΒΕΛ-6296

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

56.226,45 €

42.169,84 €

72,7

270

ΣΒΕΛ-0274

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

80.553,00 €

64.442,40 €

72,68

271

ΣΒΕΛ-19957

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

89.587,20 €

71.669,76 €

72,66

272

ΣΒΕΛ-4393

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

33.777,00 €

27.021,60 €

72,65

273

ΣΒΕΛ-15521

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

63.294,40 €

50.635,52 €

72,59

274

ΣΒΕΛ-13075

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

70.700,00 €

56.560,00 €

72,58

275

ΣΒΕΛ-5387

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

134.814,56 €

101.110,92 €

72,57

276

ΣΒΕΛ-3749

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

57.262,00 €

45.809,60 €

72,55

277

ΣΒΕΛ-4031

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

145.281,32 €

108.960,99 €

72,55

278

ΣΒΕΛ-11084

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

53.820,00 €

40.365,00 €

72,54

279

ΣΒΕΛ-14144

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

120.346,21 €

96.276,97 €

72,52

280

ΣΒΕΛ-1730

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

55.492,45 €

44.393,96 €

72,51

281

ΣΒΕΛ-3114

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

47.820,00 €

35.865,00 €

72,51

282

ΣΒΕΛ-5649

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

88.101,20 €

70.480,96 €

72,5

283

ΣΒΕΛ-14667

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

62.450,00 €

49.960,00 €

72,49

284

ΣΒΕΛ-3306

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

42.052,00 €

33.641,60 €

72,47

285

ΣΒΕΛ-6838

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

67.794,40 €

54.235,52 €

72,45

286

ΣΒΕΛ-4638

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

57.790,00 €

43.342,50 €

72,45

287

ΣΒΕΛ-5774

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81108

30.065,20 €

24.052,16 €

72,44

288

ΣΒΕΛ-22609

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

50.970,00 €

40.776,00 €

72,44

289

ΣΒΕΛ-1481

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

69.468,30 €

55.574,64 €

72,43

290

ΣΒΕΛ-09589

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

1.873,00 €

1.498,40 €

72,37

291

ΣΒΕΛ-7510

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

34.736,00 €

27.788,80 €

72,29

292

ΣΒΕΛ-3215

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

54.411,50 €

43.529,20 €

72,29

293

ΣΒΕΛ-17793

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

70.200,00 €

56.160,00 €

72,29

294

ΣΒΕΛ-07958

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

94.973,24 €

71.229,93 €

72,27

295

ΣΒΕΛ-3696

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

45.980,00 €

36.784,00 €

72,25

296

ΣΒΕΛ-6693

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

75.250,00 €

56.437,50 €

72,23

297

ΣΒΕΛ-17646

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

32.613,46 €

24.460,10 €

72,2

298

ΣΒΕΛ-0263

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

131.745,00 €

105.396,00 €

72,18

299

ΣΒΕΛ-09849

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

57.075,00 €

45.660,00 €

72,14

300

ΣΒΕΛ-13218

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

82.660,00 €

66.128,00 €

72,07

301

ΣΒΕΛ-11166

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

38.712,89 €

30.970,31 €

72,02

302

ΣΒΕΛ-7694

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.780,00 €

43.824,00 €

72

303

ΣΒΕΛ-09255

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

7.043,87 €

5.635,10 €

71,98

304

ΣΒΕΛ-3387

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

21.089,20 €

16.871,36 €

71,97

305

ΣΒΕΛ-6221

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

147.818,00 €

110.863,50 €

71,95

306

ΣΒΕΛ-7252

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

52.230,00 €

41.784,00 €

71,89

307

ΣΒΕΛ-13699

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

76.498,89 €

61.199,11 €

71,89

308

ΣΒΕΛ-1193

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

59.598,00 €

47.678,40 €

71,88

309

ΣΒΕΛ-12481

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

55.825,00 €

41.868,75 €

71,84

310

ΣΒΕΛ-17617

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

81.400,00 €

65.120,00 €

71,84

311

ΣΒΕΛ-10801

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

64.800,00 €

51.840,00 €

71,82

312

ΣΒΕΛ-11825

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

29.815,46 €

23.852,37 €

71,8

313

ΣΒΕΛ-08503

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

52.060,00 €

41.648,00 €

71,8

314

ΣΒΕΛ-1122

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

55.901,27 €

44.721,02 €

71,8

315

ΣΒΕΛ-3424

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

66.570,00 €

53.256,00 €

71,8

316

ΣΒΕΛ-3646

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

56.820,00 €

42.615,00 €

71,8

317

ΣΒΕΛ-15950

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

82.359,37 €

61.769,52 €

71,8

318

ΣΒΕΛ-08358

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

88.226,00 €

66.169,50 €

71,8

319

ΣΒΕΛ-5933

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

142.084,35 €

106.563,26 €

71,8

320

ΣΒΕΛ-11603

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

30.860,00 €

24.688,00 €

71,73

321

ΣΒΕΛ-16574

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

92.321,00 €

73.856,80 €

71,7

322

ΣΒΕΛ-13873

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

48.720,00 €

38.976,00 €

71,69

323

ΣΒΕΛ-4238

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

95.645,20 €

76.516,16 €

71,69

324

ΣΒΕΛ-7217

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

34.750,00 €

26.062,50 €

71,69

325

ΣΒΕΛ-7272

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

110.305,00 €

88.244,00 €

71,67

326

ΣΒΕΛ-5626

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81108

59.589,68 €

47.671,74 €

71,64

327

ΣΒΕΛ-3972

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

239.035,00 €

179.276,25 €

71,64

328

ΣΒΕΛ-7334

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

47.138,60 €

35.353,95 €

71,61

329

ΣΒΕΛ-21240

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

62.669,00 €

50.135,20 €

71,6

330

ΣΒΕΛ-12127

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

47.340,00 €

35.505,00 €

71,59

331

ΣΒΕΛ-5674

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

57.535,00 €

46.028,00 €

71,58

332

ΣΒΕΛ-7345

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

130.787,20 €

98.090,40 €

71,58

333

ΣΒΕΛ-1623

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

97.014,40 €

77.611,52 €

71,54

334

ΣΒΕΛ-14666

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

46.870,00 €

37.496,00 €

71,53

335

ΣΒΕΛ-4576

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

59.341,40 €

44.506,05 €

71,53

336

ΣΒΕΛ-08133

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

81.250,00 €

60.937,50 €

71,52

337

ΣΒΕΛ-4517

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

87.079,20 €

69.663,36 €

71,51

338

ΣΒΕΛ-11482

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

212.097,60 €

159.073,20 €

71,51

339

ΣΒΕΛ-5536

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

144.028,00 €

108.021,00 €

71,49

340

ΣΒΕΛ-3541

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

141.910,00 €

106.432,50 €

71,46

341

ΣΒΕΛ-7293

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

40.188,00 €

32.150,40 €

71,4

342

ΣΒΕΛ-3674

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

40.575,00 €

32.460,00 €

71,4

343

ΣΒΕΛ-08753

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

41.816,00 €

33.452,80 €

71,4

344

ΣΒΕΛ-3414

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

52.220,00 €

41.776,00 €

71,4

345

ΣΒΕΛ-09094

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

32.217,00 €

24.162,75 €

71,4

346

ΣΒΕΛ-16188

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

41.550,50 €

31.162,88 €

71,4

347

ΣΒΕΛ-12277

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.706,50 €

42.529,88 €

71,4

348

ΣΒΕΛ-3887

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

61.030,00 €

45.772,50 €

71,4

349

ΣΒΕΛ-4214

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

82.705,00 €

66.164,00 €

71,38

350

ΣΒΕΛ-09442

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

72.990,00 €

54.742,50 €

71,35

351

ΣΒΕΛ-6362

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

29.500,00 €

23.600,00 €

71,34

352

ΣΒΕΛ-1735

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81110

214.679,20 €

161.009,40 €

71,34

353

ΣΒΕΛ-7314

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

37.989,10 €

30.391,28 €

71,32

354

ΣΒΕΛ-21267

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

63.715,35 €

50.972,28 €

71,32

355

ΣΒΕΛ-6746

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.145,00 €

44.916,00 €

71,31

356

ΣΒΕΛ-3440

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

134.067,00 €

100.550,25 €

71,26

357

ΣΒΕΛ-3860

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

39.715,00 €

31.772,00 €

71,24

358

ΣΒΕΛ-7430

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

107.575,00 €

86.060,00 €

71,23

359

ΣΒΕΛ-17444

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

147.195,00 €

110.396,25 €

71,21

360

ΣΒΕΛ-10662

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.650,00 €

43.720,00 €

71,2

361

ΣΒΕΛ-10967

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

56.175,00 €

44.940,00 €

71,2

362

ΣΒΕΛ-09381

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

56.730,00 €

45.384,00 €

71,2

363

ΣΒΕΛ-16483

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.910,00 €

42.682,50 €

71,19

364

ΣΒΕΛ-5641

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

47.432,00 €

37.945,60 €

71,17

365

ΣΒΕΛ-13374

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

45.173,00 €

33.879,75 €

71,16

366

ΣΒΕΛ-6880

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

154.365,53 €

115.774,15 €

71,14

367

ΣΒΕΛ-7663

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

54.115,00 €

43.292,00 €

71,13

368

ΣΒΕΛ-13832

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

28.705,43 €

22.964,34 €

71,11

369

ΣΒΕΛ-7413

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

31.086,95 €

24.869,56 €

71,11

370

ΣΒΕΛ-09643

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

160.688,88 €

120.516,66 €

71,11

371

ΣΒΕΛ-3412

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

137.889,26 €

103.416,95 €

71,08

372

ΣΒΕΛ-3545

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

110.705,00 €

83.028,75 €

71,07

373

ΣΒΕΛ-7357

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

61.400,00 €

46.050,00 €

71,04

374

ΣΒΕΛ-08850

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

72.070,00 €

54.052,50 €

71,04

375

ΣΒΕΛ-7282

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

125.380,00 €

94.035,00 €

70,99

376

ΣΒΕΛ-14674

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

154.565,44 €

115.924,08 €

70,96

377

ΣΒΕΛ-3809

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

84.875,00 €

63.656,25 €

70,94

378

ΣΒΕΛ-4485

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

47.280,00 €

37.824,00 €

70,9

379

ΣΒΕΛ-08479

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

59.645,00 €

47.716,00 €

70,77

380

ΣΒΕΛ-4286

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

56.600,00 €

45.280,00 €

70,76

381

ΣΒΕΛ-11413

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

106.500,00 €

85.200,00 €

70,7

382

ΣΒΕΛ-3726

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

138.764,25 €

104.073,19 €

70,7

383

ΣΒΕΛ-3530

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

33.877,00 €

27.101,60 €

70,65

384

ΣΒΕΛ-08473

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

152.106,40 €

114.079,80 €

70,59

385

ΣΒΕΛ-2999

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

59.695,80 €

47.756,64 €

70,56

386

ΣΒΕΛ-2797

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

58.286,03 €

46.628,82 €

70,54

387

ΣΒΕΛ-5610

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

42.646,08 €

34.116,86 €

70,53

388

ΣΒΕΛ-4385

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

34.130,00 €

25.597,50 €

70,53

389

ΣΒΕΛ-10455

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

83.468,75 €

66.775,00 €

70,47

390

ΣΒΕΛ-14432

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

65.785,00 €

52.628,00 €

70,45

391

ΣΒΕΛ-12417

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

55.999,68 €

41.999,76 €

70,42

392

ΣΒΕΛ-4969

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

82.750,00 €

66.200,00 €

70,4

393

ΣΒΕΛ-2594

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

149.380,00 €

112.035,00 €

70,37

394

ΣΒΕΛ-14342

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

76.546,00 €

57.409,50 €

70,36

395

ΣΒΕΛ-11965

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

50.416,40 €

40.333,12 €

70,35

396

ΣΒΕΛ-09805

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

106.664,35 €

79.998,26 €

70,35

397

ΣΒΕΛ-3601

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

170.631,20 €

127.973,40 €

70,35

398

ΣΒΕΛ-2069

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

54.150,00 €

40.612,50 €

70,34

399

ΣΒΕΛ-20554

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

80.385,00 €

60.288,75 €

70,33

400

ΣΒΕΛ-3695

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

20.414,20 €

16.331,36 €

70,3

401

ΣΒΕΛ-1897

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

54.255,35 €

43.404,28 €

70,3

402

ΣΒΕΛ-1798

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

8111

57.095,00 €

45.676,00 €

70,3

403

ΣΒΕΛ-11025

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

63.290,50 €

50.632,40 €

70,3

404

ΣΒΕΛ-14404

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

65.436,00 €

52.348,80 €

70,3

405

ΣΒΕΛ-10249

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

179.432,80 €

134.574,60 €

70,28

406

ΣΒΕΛ-14123

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

73.230,51 €

54.922,88 €

70,27

407

ΣΒΕΛ-20029

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

206.633,20 €

154.974,90 €

70,26

408

ΣΒΕΛ-14090

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

167.397,85 €

133.918,28 €

70,14

409

ΣΒΕΛ-1212

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

51.327,35 €

41.061,88 €

70,1

410

ΣΒΕΛ-0360

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.602,00 €

43.681,60 €

70,1

411

ΣΒΕΛ-7535

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

55.743,00 €

44.594,40 €

70,1

412

ΣΒΕΛ-08886

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

56.110,00 €

44.888,00 €

70,1

413

ΣΒΕΛ-23119

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

41.750,00 €

31.312,50 €

70,1

414

ΣΒΕΛ-10585

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

62.301,00 €

49.840,80 €

70,1

415

ΣΒΕΛ-11984

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

47.435,00 €

35.576,25 €

70,08

416

ΣΒΕΛ-07803

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

38.082,60 €

30.466,08 €

70,07

417

ΣΒΕΛ-6860

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

278.607,20 €

208.955,40 €

70,06

418

ΣΒΕΛ-3057

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

27.450,00 €

21.960,00 €

70,05

419

ΣΒΕΛ-10131

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

17.087,35 €

12.815,51 €

70,04

420

ΣΒΕΛ-15348

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

54.000,00 €

43.200,00 €

70,01

421

ΣΒΕΛ-09842

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

102.360,00 €

76.770,00 €

69,99

422

ΣΒΕΛ-08782

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

57.510,00 €

43.132,50 €

69,9

423

ΣΒΕΛ-12950

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

71.535,00 €

53.651,25 €

69,8

424

ΣΒΕΛ-12478

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

52.825,00 €

42.260,00 €

69,77

425

ΣΒΕΛ-13959

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

56.103,00 €

44.882,40 €

69,7

426

ΣΒΕΛ-2097

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.789,00 €

43.831,20 €

69,67

427

ΣΒΕΛ-7506

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

55.148,00 €

44.118,40 €

69,65

428

ΣΒΕΛ-3420

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

68.415,00 €

54.732,00 €

69,64

429

ΣΒΕΛ-08836

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

38.709,00 €

29.031,75 €

69,61

430

ΣΒΕΛ-1456

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

54.031,45 €

43.225,16 €

69,6

431

ΣΒΕΛ-5681

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

55.088,40 €

44.070,72 €

69,6

432

ΣΒΕΛ-6301

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

58.770,00 €

44.077,50 €

69,6

433

ΣΒΕΛ-13637

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

19.620,00 €

15.696,00 €

69,58

434

ΣΒΕΛ-14973

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

208.080,95 €

156.060,71 €

69,57

435

ΣΒΕΛ-3263

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

133.581,40 €

100.186,05 €

69,56

436

ΣΒΕΛ-0280

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

407.400,00 €

305.550,00 €

69,54

437

ΣΒΕΛ-0198

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

55.710,60 €

44.568,48 €

69,53

438

ΣΒΕΛ-3810

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

79.839,53 €

63.871,62 €

69,5

439

ΣΒΕΛ-2084

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

272.470,94 €

217.976,75 €

69,47

440

ΣΒΕΛ-3145

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

63.093,00 €

47.319,75 €

69,47

441

ΣΒΕΛ-08574

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

54.075,00 €

43.260,00 €

69,46

442

ΣΒΕΛ-6904

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

190.676,28 €

143.007,21 €

69,46

443

ΣΒΕΛ-08117

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

31.995,20 €

23.996,40 €

69,42

444

ΣΒΕΛ-3122

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

82.112,00 €

65.689,60 €

69,4

445

ΣΒΕΛ-13600

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

51.337,44 €

41.069,95 €

69,39

446

ΣΒΕΛ-09228

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

53.795,40 €

43.036,32 €

69,39

447

ΣΒΕΛ-4608

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

48.520,00 €

36.390,00 €

69,38

448

ΣΒΕΛ-3953

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

125.625,00 €

94.218,75 €

69,34

449

ΣΒΕΛ-13259

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

58.524,00 €

43.893,00 €

69,33

450

ΣΒΕΛ-6403

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

319.341,20 €

239.505,90 €

69,33

451

ΣΒΕΛ-15201

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

220.952,30 €

165.714,23 €

69,32

452

ΣΒΕΛ-6927

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

271.584,88 €

203.688,66 €

69,28

453

ΣΒΕΛ-08948

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

130.288,51 €

104.230,81 €

69,25

454

ΣΒΕΛ-14862

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

67.598,61 €

50.698,96 €

69,22

455

ΣΒΕΛ-6794

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.610,00 €

45.288,00 €

69,2

456

ΣΒΕΛ-3378

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

83.592,50 €

62.694,38 €

69,2

457

ΣΒΕΛ-5732

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

55.220,00 €

44.176,00 €

69,18

458

ΣΒΕΛ-6786

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

136.130,00 €

102.097,50 €

69,17

459

ΣΒΕΛ-16471

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

49.192,00 €

36.894,00 €

69,15

460

ΣΒΕΛ-14419

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

82.690,78 €

66.152,62 €

69,14

461

ΣΒΕΛ-3299

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

154.400,00 €

123.520,00 €

69,13

462

ΣΒΕΛ-09446

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

84.788,40 €

67.830,72 €

69,07

463

ΣΒΕΛ-12902

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

43.426,81 €

32.570,11 €

69,07

464

ΣΒΕΛ-4463

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

36.650,00 €

29.320,00 €

69,05

465

ΣΒΕΛ-13705

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

56.760,00 €

45.408,00 €

69,05

466

ΣΒΕΛ-3350

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

70.500,00 €

56.400,00 €

69,02

467

ΣΒΕΛ-3719

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

83.943,37 €

62.957,53 €

68,98

468

ΣΒΕΛ-1537

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

231.924,16 €

185.539,33 €

68,96

469

ΣΒΕΛ-08353

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

98.681,68 €

78.945,34 €

68,91

470

ΣΒΕΛ-3665

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

46.620,00 €

37.296,00 €

68,89

471

ΣΒΕΛ-15757

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

65.562,08 €

52.449,66 €

68,88

472

ΣΒΕΛ-14142

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81112

33.750,00 €

27.000,00 €

68,87

473

ΣΒΕΛ-21186

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

221.782,76 €

166.337,07 €

68,84

474

ΣΒΕΛ-5720

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

227.291,65 €

181.833,32 €

68,83

475

ΣΒΕΛ-09423

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

50.051,47 €

37.538,60 €

68,82

476

ΣΒΕΛ-3464

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

53.469,68 €

40.102,26 €

68,81

477

ΣΒΕΛ-5401

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

22.650,00 €

18.120,00 €

68,8

478

ΣΒΕΛ-4462

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

31.796,73 €

25.437,38 €

68,8

479

ΣΒΕΛ-3276

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

46.955,00 €

37.564,00 €

68,8

480

ΣΒΕΛ-3392

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

48.043,39 €

38.434,71 €

68,8

481

ΣΒΕΛ-09945

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81132

56.495,00 €

45.196,00 €

68,8

482

ΣΒΕΛ-3951

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.600,45 €

45.280,36 €

68,8

483

ΣΒΕΛ-14754

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

9.042,64 €

6.781,98 €

68,8

484

ΣΒΕΛ-09453

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82300

143.880,00 €

115.104,00 €

68,76

485

ΣΒΕΛ-7222

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

41.772,14 €

33.417,71 €

68,75

486

ΣΒΕΛ-4190

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

53.964,40 €

43.171,52 €

68,73

487

ΣΒΕΛ-17334

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

122.391,20 €

91.793,40 €

68,72

488

ΣΒΕΛ-1608

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81150

44.770,00 €

35.816,00 €

68,69

489

ΣΒΕΛ-10162

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

40.977,35 €

30.733,01 €

68,67

490

ΣΒΕΛ-3004

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

87.704,18 €

70.163,34 €

68,63

491

ΣΒΕΛ-09499

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

83.196,38 €

66.557,10 €

68,62

492

ΣΒΕΛ-16475

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

102.187,50 €

81.750,00 €

68,62

493

ΣΒΕΛ-5609

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

32.239,13 €

25.791,30 €

68,6

494

ΣΒΕΛ-4268

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

45.760,00 €

36.608,00 €

68,6

495

ΣΒΕΛ-6412

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

52.790,00 €

42.232,00 €

68,6

496

ΣΒΕΛ-3405

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

57.395,00 €

45.916,00 €

68,6

497

ΣΒΕΛ-16231

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

42.550,00 €

31.912,50 €

68,6

498

ΣΒΕΛ-3947

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

39.800,00 €

29.850,00 €

68,58

499

ΣΒΕΛ-3854

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

203.785,34 €

152.839,01 €

68,57

500

ΣΒΕΛ-10120

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

77.225,98 €

61.780,78 €

68,53

501

ΣΒΕΛ-1413

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

298.269,68 €

238.615,74 €

68,53

502

ΣΒΕΛ-7260

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

207.338,00 €

155.503,50 €

68,45

503

ΣΒΕΛ-4200

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

215.659,20 €

172.527,36 €

68,41

504

ΣΒΕΛ-11978

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

38.845,65 €

31.076,52 €

68,4

505

ΣΒΕΛ-3958

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

45.914,31 €

36.731,45 €

68,4

506

ΣΒΕΛ-6268

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

32.904,35 €

24.678,26 €

68,4

507

ΣΒΕΛ-4636

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

48.350,00 €

36.262,50 €

68,4

508

ΣΒΕΛ-08789

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.464,40 €

43.571,52 €

68,38

509

ΣΒΕΛ-6776

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

44.560,00 €

33.420,00 €

68,37

510

ΣΒΕΛ-5658

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

83.296,00 €

66.636,80 €

68,35

511

ΣΒΕΛ-08811

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

25.543,95 €

19.157,96 €

68,35

512

ΣΒΕΛ-09619

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

12.995,00 €

10.396,00 €

68,3

513

ΣΒΕΛ-1442

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

56.247,20 €

44.997,76 €

68,3

514

ΣΒΕΛ-6846

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

181.598,08 €

136.198,56 €

68,27

515

ΣΒΕΛ-09312

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

226.242,48 €

169.681,86 €

68,26

516

ΣΒΕΛ-20325

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

72.173,00 €

54.129,75 €

68,25

517

ΣΒΕΛ-3880

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

130.307,00 €

97.730,25 €

68,23

518

ΣΒΕΛ-16553

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

48.900,00 €

39.120,00 €

68,22

519

ΣΒΕΛ-12976

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

57.970,00 €

46.376,00 €

68,22

520

ΣΒΕΛ-5873

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

112.400,00 €

89.920,00 €

68,17

521

ΣΒΕΛ-5730

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

83100

64.725,00 €

51.780,00 €

68,13

522

ΣΒΕΛ-2812

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

24.410,00 €

18.307,50 €

68,13

523

ΣΒΕΛ-1198

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

12.775,00 €

10.220,00 €

68,11

524

ΣΒΕΛ-09445

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

59.959,00 €

47.967,20 €

68,1

525

ΣΒΕΛ-5534

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

124.800,00 €

99.840,00 €

68,1

526

ΣΒΕΛ-13136

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

19.423,91 €

14.567,93 €

68,09

527

ΣΒΕΛ-4512

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

61.124,42 €

45.843,32 €

68,09

528

ΣΒΕΛ-15135

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

59.875,00 €

47.900,00 €

68,08

 

Πίνακας αποτελεσμάτων 2

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα
Αιτήσεις Υπομέτρου 4.1.1 που δεν επιλέγονται για ενίσχυση

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Δήμος

ΤΚ

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Επιχορηγούμενη Δημόσια Στήριξη

Βαθμολογία

1

ΣΒΕΛ-5802

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

188.280,00 €

141.210,00 €

68,08

2

ΣΒΕΛ-4699

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

53.147,00 €

39.860,25 €

68,03

3

ΣΒΕΛ-07833

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

69.429,07 €

55.543,25 €

67,9

4

ΣΒΕΛ-09570

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

37.080,00 €

27.810,00 €

67,9

5

ΣΒΕΛ-10584

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

38.790,50 €

29.092,88 €

67,9

6

ΣΒΕΛ-4455

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

52.560,00 €

39.420,00 €

67,9

7

ΣΒΕΛ-4244

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.015,00 €

42.011,25 €

67,9

8

ΣΒΕΛ-4450

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

72.052,42 €

54.039,31 €

67,9

9

ΣΒΕΛ-7053

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

223.674,00 €

167.755,50 €

67,85

10

ΣΒΕΛ-3869

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

53.080,00 €

39.810,00 €

67,83

11

ΣΒΕΛ-5330

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

106.457,78 €

85.166,22 €

67,79

12

ΣΒΕΛ-11671

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

130.831,12 €

98.123,34 €

67,77

13

ΣΒΕΛ-3672

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81108

30.043,50 €

22.532,63 €

67,75

14

ΣΒΕΛ-16578

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

35.597,82 €

26.698,37 €

67,74

15

ΣΒΕΛ-17079

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

46.222,40 €

36.977,92 €

67,73

16

ΣΒΕΛ-6305

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

34.140,00 €

27.312,00 €

67,7

17

ΣΒΕΛ-09012

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

55.223,00 €

41.417,25 €

67,7

18

ΣΒΕΛ-17247

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

84.860,00 €

63.645,00 €

67,7

19

ΣΒΕΛ-0093

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83101

74.079,17 €

59.263,34 €

67,69

20

ΣΒΕΛ-6875

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

101.625,00 €

76.218,75 €

67,69

21

ΣΒΕΛ-13932

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

49.300,00 €

36.975,00 €

67,68

22

ΣΒΕΛ-14684

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

21.956,52 €

17.565,22 €

67,63

23

ΣΒΕΛ-1860

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.079,80 €

40.559,85 €

67,62

24

ΣΒΕΛ-10694

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

55.056,00 €

41.292,00 €

67,61

25

ΣΒΕΛ-6792

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

57.660,00 €

43.245,00 €

67,6

26

ΣΒΕΛ-6841

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

59.800,00 €

47.840,00 €

67,51

27

ΣΒΕΛ-15363

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

58.326,00 €

43.744,50 €

67,51

28

ΣΒΕΛ-14701

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

47.291,09 €

35.468,31 €

67,5

29

ΣΒΕΛ-5786

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

63.797,90 €

51.038,32 €

67,49

30

ΣΒΕΛ-13639

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

113.772,00 €

85.329,00 €

67,4

31

ΣΒΕΛ-3782

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

78.112,40 €

62.489,92 €

67,39

32

ΣΒΕΛ-10141

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

121.372,35 €

91.029,26 €

67,38

33

ΣΒΕΛ-08337

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

42.502,50 €

34.002,00 €

67,37

34

ΣΒΕΛ-4547

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

24.130,00 €

18.097,50 €

67,37

35

ΣΒΕΛ-6779

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

75.859,50 €

56.894,63 €

67,37

36

ΣΒΕΛ-20068

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81108

56.192,00 €

42.144,00 €

67,3

37

ΣΒΕΛ-14484

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.845,00 €

42.633,75 €

67,3

38

ΣΒΕΛ-17320

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

70.867,92 €

53.150,94 €

67,25

39

ΣΒΕΛ-7412

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

115.759,20 €

86.819,40 €

67,24

40

ΣΒΕΛ-14587

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

172.869,00 €

129.651,75 €

67,22

41

ΣΒΕΛ-12516

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82150

79.409,00 €

63.527,20 €

67,2

42

ΣΒΕΛ-08646

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

109.456,00 €

82.092,00 €

67,19

43

ΣΒΕΛ-7478

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.300,00 €

43.440,00 €

67,18

44

ΣΒΕΛ-3438

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

55.675,00 €

44.540,00 €

67,14

45

ΣΒΕΛ-6988

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

60.550,00 €

45.412,50 €

67,13

46

ΣΒΕΛ-08955

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

69.983,41 €

55.986,73 €

67,1

47

ΣΒΕΛ-17703

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

54.960,00 €

41.220,00 €

67,1

48

ΣΒΕΛ-3883

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

49.211,75 €

36.908,81 €

67,08

49

ΣΒΕΛ-08911

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

64.408,40 €

51.526,72 €

67,07

50

ΣΒΕΛ-7060

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

25.610,00 €

20.488,00 €

67

51

ΣΒΕΛ-10921

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

55.350,00 €

44.280,00 €

66,97

52

ΣΒΕΛ-10784

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

59.250,00 €

44.437,50 €

66,97

53

ΣΒΕΛ-17186

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

15.292,67 €

11.469,50 €

66,93

54

ΣΒΕΛ-3555

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

44.468,00 €

33.351,00 €

66,89

55

ΣΒΕΛ-5893

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

24.540,00 €

19.632,00 €

66,82

56

ΣΒΕΛ-0258

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

2.947,00 €

2.357,60 €

66,8

57

ΣΒΕΛ-11306

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

27.978,22 €

22.382,58 €

66,8

58

ΣΒΕΛ-14218

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

9.336,50 €

7.002,38 €

66,78

59

ΣΒΕΛ-5097

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

33.133,00 €

24.849,75 €

66,78

60

ΣΒΕΛ-3428

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

140.305,00 €

105.228,75 €

66,78

61

ΣΒΕΛ-3150

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

81.563,08 €

61.172,31 €

66,77

62

ΣΒΕΛ-11828

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

89.200,00 €

71.360,00 €

66,76

63

ΣΒΕΛ-1995

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

85.687,00 €

64.265,25 €

66,76

64

ΣΒΕΛ-3342

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81113

57.762,35 €

46.209,88 €

66,74

65

ΣΒΕΛ-12674

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

105.275,02 €

78.956,27 €

66,73

66

ΣΒΕΛ-4255

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

20.652,17 €

15.489,13 €

66,71

67

ΣΒΕΛ-22523

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

58.697,00 €

44.022,75 €

66,7

68

ΣΒΕΛ-10126

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

183.746,00 €

137.809,50 €

66,67

69

ΣΒΕΛ-10187

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

35.072,00 €

28.057,60 €

66,64

70

ΣΒΕΛ-7320

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.890,16 €

43.912,13 €

66,6

71

ΣΒΕΛ-3820

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

60.168,52 €

48.134,82 €

66,6

72

ΣΒΕΛ-11367

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

109.470,00 €

82.102,50 €

66,6

73

ΣΒΕΛ-5093

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

108.386,12 €

81.289,59 €

66,56

74

ΣΒΕΛ-6740

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

92.720,00 €

74.176,00 €

66,54

75

ΣΒΕΛ-4469

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

48.350,00 €

36.262,50 €

66,53

76

ΣΒΕΛ-6355

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

59.030,00 €

47.224,00 €

66,52

77

ΣΒΕΛ-19920

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

59.260,00 €

47.408,00 €

66,52

78

ΣΒΕΛ-14147

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

55.928,55 €

44.742,84 €

66,5

79

ΣΒΕΛ-4612

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

59.996,66 €

44.997,50 €

66,49

80

ΣΒΕΛ-6145

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

52.055,00 €

41.644,00 €

66,47

81

ΣΒΕΛ-6251

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81131

38.938,62 €

29.203,97 €

66,47

82

ΣΒΕΛ-15195

Βορείου Αιγαίου

Οινουσσ ών

82101

88.465,35 €

70.772,28 €

66,46

83

ΣΒΕΛ-3682

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

55.290,00 €

44.232,00 €

66,4

84

ΣΒΕΛ-08328

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

55.796,00 €

41.847,00 €

66,4

85

ΣΒΕΛ-09809

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

200.601,43 €

150.451,07 €

66,38

86

ΣΒΕΛ-3421

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

52.435,00 €

41.948,00 €

66,35

87

ΣΒΕΛ-08482

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

27.135,87 €

20.351,90 €

66,34

88

ΣΒΕΛ-14966

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

27.445,65 €

21.956,52 €

66,29

89

ΣΒΕΛ-1605

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.430,00 €

43.544,00 €

66,28

90

ΣΒΕΛ-08532

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

55.160,00 €

41.370,00 €

66,24

91

ΣΒΕΛ-13982

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

43.975,00 €

35.180,00 €

66,2

92

ΣΒΕΛ-09005

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

49.059,90 €

39.247,92 €

66,2

93

ΣΒΕΛ-09035

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

50.245,36 €

40.196,29 €

66,2

94

ΣΒΕΛ-15506

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

51.044,00 €

40.835,20 €

66,2

95

ΣΒΕΛ-4181

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

15.527,72 €

11.645,79 €

66,2

96

ΣΒΕΛ-09635

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

51.118,00 €

38.338,50 €

66,2

97

ΣΒΕΛ-7366

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

47.100,00 €

37.680,00 €

66,12

98

ΣΒΕΛ-3056

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

57.100,00 €

45.680,00 €

66,1

99

ΣΒΕΛ-14975

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

104.594,40 €

78.445,80 €

66,1

100

ΣΒΕΛ-08087

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

13.561,00 €

10.170,75 €

66,07

101

ΣΒΕΛ-4131

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

129.001,00 €

96.750,75 €

66,06

102

ΣΒΕΛ-4647

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

57.089,87 €

45.671,90 €

66,03

103

ΣΒΕΛ-14145

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81113

80.659,95 €

64.527,96 €

65,93

104

ΣΒΕΛ-4475

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

93.675,00 €

70.256,25 €

65,91

105

ΣΒΕΛ-09765

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

42.758,00 €

34.206,40 €

65,9

106

ΣΒΕΛ-7467

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.808,05 €

45.446,44 €

65,86

107

ΣΒΕΛ-4538

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

41.530,00 €

33.224,00 €

65,85

108

ΣΒΕΛ-2363

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

51.206,00 €

40.964,80 €

65,83

109

ΣΒΕΛ-23098

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

44.000,00 €

33.000,00 €

65,8

110

ΣΒΕΛ-08680

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

76.605,00 €

57.453,75 €

65,73

111

ΣΒΕΛ-16546

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

52.496,07 €

39.372,05 €

65,72

112

ΣΒΕΛ-1813

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83101

21.098,40 €

16.878,72 €

65,68

113

ΣΒΕΛ-3834

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

87.603,47 €

65.702,60 €

65,68

114

ΣΒΕΛ-4198

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

63.602,08 €

50.881,66 €

65,63

115

ΣΒΕΛ-15739

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

17.709,30 €

14.167,44 €

65,59

116

ΣΒΕΛ-07775

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

53.896,25 €

43.117,00 €

65,55

117

ΣΒΕΛ-2818

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

17.192,00 €

12.894,00 €

65,54

118

ΣΒΕΛ-09777

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

53.264,87 €

42.611,89 €

65,5

119

ΣΒΕΛ-14017

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

99.897,35 €

79.917,88 €

65,49

120

ΣΒΕΛ-1600

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

47.910,00 €

38.328,00 €

65,47

121

ΣΒΕΛ-08550

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

29.956,52 €

22.467,39 €

65,47

122

ΣΒΕΛ-2844

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

55.180,00 €

41.385,00 €

65,41

123

ΣΒΕΛ-6583

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

46.447,50 €

37.158,00 €

65,4

124

ΣΒΕΛ-14114

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

63.140,62 €

50.512,50 €

65,4

125

ΣΒΕΛ-09030

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

14.921,25 €

11.190,94 €

65,4

126

ΣΒΕΛ-6172

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

35.062,00 €

26.296,50 €

65,4

127

ΣΒΕΛ-5591

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

55.868,68 €

41.901,51 €

65,4

128

ΣΒΕΛ-6210

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

60.831,50 €

45.623,63 €

65,4

129

ΣΒΕΛ-3108

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

54.500,00 €

43.600,00 €

65,37

130

ΣΒΕΛ-6528

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

83.040,00 €

62.280,00 €

65,37

131

ΣΒΕΛ-1133

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

14.915,00 €

11.932,00 €

65,3

132

ΣΒΕΛ-10071

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

43.107,64 €

34.486,11 €

65,3

133

ΣΒΕΛ-09921

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

54.052,25 €

43.241,80 €

65,3

134

ΣΒΕΛ-5630

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

67.385,11 €

53.908,09 €

65,3

135

ΣΒΕΛ-2859

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

52.943,99 €

39.707,99 €

65,3

136

ΣΒΕΛ-12189

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

129.530,95 €

97.148,21 €

65,3

137

ΣΒΕΛ-09546

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

47.220,00 €

37.776,00 €

65,26

138

ΣΒΕΛ-4806

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

59.900,00 €

47.920,00 €

65,25

139

ΣΒΕΛ-5543

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

88.800,00 €

71.040,00 €

65,25

140

ΣΒΕΛ-12652

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

84.545,50 €

63.409,13 €

65,24

141

ΣΒΕΛ-0372

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

41.961,00 €

33.568,80 €

65,21

142

ΣΒΕΛ-20320

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81132

43.650,24 €

34.920,19 €

65,18

143

ΣΒΕΛ-3194

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

19.437,50 €

15.550,00 €

65,17

144

ΣΒΕΛ-3265

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

62.706,56 €

50.165,25 €

65,16

145

ΣΒΕΛ-08336

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

128.036,00 €

96.027,00 €

65,16

146

ΣΒΕΛ-3211

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

46.500,00 €

37.200,00 €

65,1

147

ΣΒΕΛ-3418

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

49.992,00 €

39.993,60 €

65,1

148

ΣΒΕΛ-16579

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

55.900,00 €

44.720,00 €

65,1

149

ΣΒΕΛ-07822

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81111

38.435,00 €

28.826,25 €

65,09

150

ΣΒΕΛ-1410

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

57.955,00 €

46.364,00 €

65,06

151

ΣΒΕΛ-09747

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

107.765,01 €

86.212,01 €

65,06

152

ΣΒΕΛ-3600

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

60.320,00 €

48.256,00 €

65,02

153

ΣΒΕΛ-10037

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

57.180,00 €

45.744,00 €

64,97

154

ΣΒΕΛ-09776

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

25.021,35 €

20.017,08 €

64,95

155

ΣΒΕΛ-20995

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

54.814,40 €

43.851,52 €

64,95

156

ΣΒΕΛ-14373

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82103

91.912,40 €

68.934,30 €

64,95

157

ΣΒΕΛ-16649

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

106.517,35 €

79.888,01 €

64,94

158

ΣΒΕΛ-6948

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

87.313,04 €

69.850,43 €

64,93

159

ΣΒΕΛ-14619

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

77.163,19 €

57.872,39 €

64,92

160

ΣΒΕΛ-09593

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

5.920,00 €

4.440,00 €

64,9

161

ΣΒΕΛ-3168

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

11.853,15 €

8.889,86 €

64,9

162

ΣΒΕΛ-15375

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

49.140,00 €

36.855,00 €

64,9

163

ΣΒΕΛ-6347

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

50.481,84 €

37.861,38 €

64,9

164

ΣΒΕΛ-4824

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

69.550,00 €

52.162,50 €

64,9

165

ΣΒΕΛ-1881

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.169,41 €

42.127,06 €

64,86

166

ΣΒΕΛ-1751

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

36.141,30 €

27.105,98 €

64,85

167

ΣΒΕΛ-10629

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

147.147,00 €

110.360,25 €

64,85

168

ΣΒΕΛ-08804

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

38.544,85 €

30.835,88 €

64,84

169

ΣΒΕΛ-1090

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

52.743,15 €

42.194,52 €

64,8

170

ΣΒΕΛ-3602

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

49.150,66 €

39.320,53 €

64,78

171

ΣΒΕΛ-08631

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

37.174,00 €

27.880,50 €

64,78

172

ΣΒΕΛ-4574

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

53.748,00 €

42.998,40 €

64,72

173

ΣΒΕΛ-5008

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

30.210,00 €

22.657,50 €

64,72

174

ΣΒΕΛ-7526

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

52.864,00 €

39.648,00 €

64,61

175

ΣΒΕΛ-0680

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

47.466,00 €

37.972,80 €

64,58

176

ΣΒΕΛ-11685

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

48.475,00 €

38.780,00 €

64,58

177

ΣΒΕΛ-13026

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

37.405,00 €

29.924,00 €

64,57

178

ΣΒΕΛ-21200

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

180.785,00 €

135.588,75 €

64,57

179

ΣΒΕΛ-4598

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

107.731,20 €

80.798,40 €

64,55

180

ΣΒΕΛ-11509

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

144.617,78 €

108.463,34 €

64,54

181

ΣΒΕΛ-16487

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

127.260,00 €

95.445,00 €

64,53

182

ΣΒΕΛ-11315

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

99.860,00 €

79.888,00 €

64,5

183

ΣΒΕΛ-17031

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

59.224,00 €

47.379,20 €

64,43

184

ΣΒΕΛ-16545

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

40.870,00 €

32.696,00 €

64,4

185

ΣΒΕΛ-15140

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.870,00 €

45.496,00 €

64,4

186

ΣΒΕΛ-09132

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

80.250,00 €

60.187,50 €

64,4

187

ΣΒΕΛ-15650

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81108

91.325,00 €

73.060,00 €

64,39

188

ΣΒΕΛ-12656

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

59.227,50 €

47.382,00 €

64,36

189

ΣΒΕΛ-09500

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

46.575,05 €

37.260,04 €

64,33

190

ΣΒΕΛ-6350

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

31.700,00 €

25.360,00 €

64,2

191

ΣΒΕΛ-09934

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.804,40 €

41.103,30 €

64,2

192

ΣΒΕΛ-14658

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

87.761,00 €

65.820,75 €

64,2

193

ΣΒΕΛ-10157

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

47.737,35 €

38.189,88 €

64,18

194

ΣΒΕΛ-15939

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

56.750,00 €

45.400,00 €

64,18

195

ΣΒΕΛ-4640

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

93.080,00 €

74.464,00 €

64,18

196

ΣΒΕΛ-2993

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

60.975,00 €

45.731,25 €

64,12

197

ΣΒΕΛ-16460

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

82.927,80 €

62.195,85 €

64,11

198

ΣΒΕΛ-07780

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

90.573,00 €

67.929,75 €

64,1

199

ΣΒΕΛ-12148

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

86.996,00 €

65.247,00 €

64,05

200

ΣΒΕΛ-7418

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

62.285,00 €

49.828,00 €

64

201

ΣΒΕΛ-21769

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

122.580,00 €

91.935,00 €

64

202

ΣΒΕΛ-08704

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

71.720,00 €

53.790,00 €

63,98

203

ΣΒΕΛ-16470

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

35.813,00 €

26.859,75 €

63,9

204

ΣΒΕΛ-09001

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

66.470,00 €

53.176,00 €

63,88

205

ΣΒΕΛ-1786

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

258.040,94 €

193.530,71 €

63,88

206

ΣΒΕΛ-0342

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

148.030,00 €

111.022,50 €

63,85

207

ΣΒΕΛ-09441

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

4.465,00 €

3.572,00 €

63,8

208

ΣΒΕΛ-09994

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

5.120,00 €

4.096,00 €

63,8

209

ΣΒΕΛ-4632

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

34.227,00 €

27.381,60 €

63,8

210

ΣΒΕΛ-09875

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

37.300,00 €

29.840,00 €

63,8

211

ΣΒΕΛ-11165

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

59.884,00 €

47.907,20 €

63,73

212

ΣΒΕΛ-2034

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

84.450,00 €

63.337,50 €

63,67

213

ΣΒΕΛ-08827

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

87.542,91 €

70.034,33 €

63,64

214

ΣΒΕΛ-21009

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

73.400,00 €

55.050,00 €

63,6

215

ΣΒΕΛ-4536

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

133.038,00 €

99.778,50 €

63,58

216

ΣΒΕΛ-10399

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

66.800,00 €

53.440,00 €

63,56

217

ΣΒΕΛ-11297

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

62.231,20 €

46.673,40 €

63,53

218

ΣΒΕΛ-11988

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

47.500,00 €

38.000,00 €

63,41

219

ΣΒΕΛ-11347

Βορείου Αιγαίου

Ικαρίας

83302

63.290,00 €

50.632,00 €

63,4

220

ΣΒΕΛ-09008

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

33.796,00 €

25.347,00 €

63,4

221

ΣΒΕΛ-12044

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

52.934,00 €

39.700,50 €

63,4

222

ΣΒΕΛ-21019

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

57.880,00 €

43.410,00 €

63,4

223

ΣΒΕΛ-08141

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

7.412,47 €

5.559,35 €

63,35

224

ΣΒΕΛ-20869

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

55.309,00 €

44.247,20 €

63,33

225

ΣΒΕΛ-3955

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

34.650,00 €

27.720,00 €

63,32

226

ΣΒΕΛ-2996

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

59.550,00 €

47.640,00 €

63,25

227

ΣΒΕΛ-3617

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

60.596,00 €

45.447,00 €

63,19

228

ΣΒΕΛ-22526

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

87.925,10 €

65.943,83 €

63,13

229

ΣΒΕΛ-21526

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

75.986,02 €

56.989,52 €

63,08

230

ΣΒΕΛ-7669

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

28.331,09 €

21.248,32 €

63,04

231

ΣΒΕΛ-12828

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

42.855,00 €

34.284,00 €

63,02

232

ΣΒΕΛ-08387

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81108

19.619,56 €

15.695,65 €

63

233

ΣΒΕΛ-3001

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

76.160,00 €

60.928,00 €

63

234

ΣΒΕΛ-21736

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

148.549,28 €

111.411,96 €

63

235

ΣΒΕΛ-7653

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

104.345,00 €

83.476,00 €

62,95

236

ΣΒΕΛ-3652

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

95.079,00 €

76.063,20 €

62,94

237

ΣΒΕΛ-6215

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

170.066,20 €

127.549,65 €

62,93

238

ΣΒΕΛ-08429

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

86.868,00 €

69.494,40 €

62,92

239

ΣΒΕΛ-08335

Βορείου Αιγαίου

Χίου

81102

9.325,14 €

6.993,86 €

62,9

240

ΣΒΕΛ-4880

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

46.494,66 €

34.871,00 €

62,9

241

ΣΒΕΛ-07781

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

40.627,08 €

32.501,66 €

62,87

242

ΣΒΕΛ-16449

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

68.135,25 €

51.101,44 €

62,82

243

ΣΒΕΛ-11445

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

123.400,00 €

92.550,00 €

62,81

244

ΣΒΕΛ-5487

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

37.600,00 €

30.080,00 €

62,8

245

ΣΒΕΛ-4457

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.655,00 €

40.991,25 €

62,77

246

ΣΒΕΛ-09825

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

3.450,00 €

2.760,00 €

62,72

247

ΣΒΕΛ-4449

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

44.433,00 €

35.546,40 €

62,7

248

ΣΒΕΛ-12984

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

47.286,00 €

37.828,80 €

62,7

249

ΣΒΕΛ-6162

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

49.790,00 €

39.832,00 €

62,7

250

ΣΒΕΛ-6327

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

51.678,04 €

41.342,43 €

62,7

251

ΣΒΕΛ-13641

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

126.225,00 €

94.668,75 €

62,69

252

ΣΒΕΛ-3386

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

33.735,00 €

25.301,25 €

62,63

253

ΣΒΕΛ-08999

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.784,00 €

45.427,20 €

62,59

254

ΣΒΕΛ-07810

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

46.935,93 €

37.548,74 €

62,59

255

ΣΒΕΛ-6352

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

52.770,00 €

39.577,50 €

62,58

256

ΣΒΕΛ-1027

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

60.978,00 €

45.733,50 €

62,56

257

ΣΒΕΛ-13587

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

103.422,00 €

77.566,50 €

62,51

258

ΣΒΕΛ-12932

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

96.262,00 €

72.196,50 €

62,44

259

ΣΒΕΛ-15582

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

51.400,00 €

38.550,00 €

62,43

260

ΣΒΕΛ-07913

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

314.110,00 €

251.288,00 €

62,42

261

ΣΒΕΛ-10415

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

6.277,00 €

4.707,75 €

62,4

262

ΣΒΕΛ-13176

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

49.397,93 €

37.048,45 €

62,4

263

ΣΒΕΛ-7613

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

4.455,00 €

3.564,00 €

62,37

264

ΣΒΕΛ-1213

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

167.368,60 €

125.526,45 €

62,37

265

ΣΒΕΛ-4533

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

27.450,00 €

21.960,00 €

62,36

266

ΣΒΕΛ-3000

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

81.624,00 €

65.299,20 €

62,34

267

ΣΒΕΛ-3979

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

153.003,36 €

114.752,52 €

62,33

268

ΣΒΕΛ-7064

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

49.863,00 €

39.890,40 €

62,24

269

ΣΒΕΛ-10413

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

57.950,00 €

46.360,00 €

62,21

270

ΣΒΕΛ-1859

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

18.004,00 €

14.403,20 €

62,2

271

ΣΒΕΛ-7306

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

44.660,73 €

33.495,55 €

62,19

272

ΣΒΕΛ-14945

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

48.015,00 €

36.011,25 €

62,18

273

ΣΒΕΛ-15618

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

35.511,00 €

28.408,80 €

62,17

274

ΣΒΕΛ-08694

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

73.700,00 €

55.275,00 €

62,12

275

ΣΒΕΛ-11267

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82103

7.800,00 €

6.240,00 €

62,08

276

ΣΒΕΛ-3137

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

32.600,00 €

26.080,00 €

62,08

277

ΣΒΕΛ-15975

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

110.434,16 €

82.825,62 €

62,07

278

ΣΒΕΛ-7514

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

86.650,00 €

64.987,50 €

62,01

279

ΣΒΕΛ-11090

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

261.266,79 €

195.950,09 €

62,01

280

ΣΒΕΛ-16459

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

119.634,40 €

89.725,80 €

61,96

281

ΣΒΕΛ-6950

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

140.350,00 €

105.262,50 €

61,94

282

ΣΒΕΛ-09047

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

6.562,37 €

5.249,90 €

61,93

283

ΣΒΕΛ-3508

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

51.350,00 €

38.512,50 €

61,91

284

ΣΒΕΛ-08286

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

90.720,00 €

68.040,00 €

61,89

285

ΣΒΕΛ-08283

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

33.610,00 €

25.207,50 €

61,84

286

ΣΒΕΛ-2679

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

174.915,80 €

131.186,85 €

61,83

287

ΣΒΕΛ-09106

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

53.750,00 €

40.312,50 €

61,81

288

ΣΒΕΛ-10303

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

209.740,98 €

167.792,79 €

61,8

289

ΣΒΕΛ-3413

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

145.088,35 €

108.816,26 €

61,8

290

ΣΒΕΛ-7449

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

47.362,31 €

35.521,73 €

61,79

291

ΣΒΕΛ-10650

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

276.398,00 €

207.298,50 €

61,77

292

ΣΒΕΛ-11316

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

21.775,91 €

16.331,93 €

61,75

293

ΣΒΕΛ-2001

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

73.857,50 €

55.393,13 €

61,75

294

ΣΒΕΛ-12788

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

69.104,40 €

51.828,30 €

61,69

295

ΣΒΕΛ-3220

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

58.600,00 €

46.880,00 €

61,6

296

ΣΒΕΛ-20033

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

52.825,00 €

42.260,00 €

61,54

297

ΣΒΕΛ-17661

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

153.723,88 €

115.292,91 €

61,54

298

ΣΒΕΛ-15647

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

50.210,00 €

40.168,00 €

61,51

299

ΣΒΕΛ-19904

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

35.966,75 €

26.975,06 €

61,4

300

ΣΒΕΛ-09916

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

58.180,00 €

43.635,00 €

61,4

301

ΣΒΕΛ-15785

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

103.470,00 €

77.602,50 €

61,4

302

ΣΒΕΛ-13132

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

55.479,00 €

44.383,20 €

61,39

303

ΣΒΕΛ-08125

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

80.336,50 €

60.252,38 €

61,38

304

ΣΒΕΛ-4629

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

62.410,00 €

46.807,50 €

61,3

305

ΣΒΕΛ-3146

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

64.000,00 €

48.000,00 €

61,24

306

ΣΒΕΛ-11287

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

57.218,08 €

45.774,46 €

61,21

307

ΣΒΕΛ-7263

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

6.505,00 €

5.204,00 €

61,2

308

ΣΒΕΛ-4207

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

6.747,00 €

5.397,60 €

61,2

309

ΣΒΕΛ-09031

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

27.750,00 €

22.200,00 €

61,2

310

ΣΒΕΛ-1976

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

79.160,00 €

63.328,00 €

61,2

311

ΣΒΕΛ-3715

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

107.618,00 €

80.713,50 €

61,18

312

ΣΒΕΛ-7608

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

74.350,00 €

59.480,00 €

61,1

313

ΣΒΕΛ-4644

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

112.825,00 €

90.260,00 €

61,05

314

ΣΒΕΛ-16474

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

53.650,00 €

42.920,00 €

61,01

315

ΣΒΕΛ-7326

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

51.370,00 €

41.096,00 €

61

316

ΣΒΕΛ-12173

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

8.043,00 €

6.434,40 €

60,98

317

ΣΒΕΛ-11308

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

11.627,14 €

9.301,71 €

60,95

318

ΣΒΕΛ-17185

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

56.809,00 €

42.606,75 €

60,94

319

ΣΒΕΛ-21016

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

57.819,03 €

43.364,27 €

60,8

320

ΣΒΕΛ-3242

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

53.100,00 €

39.825,00 €

60,73

321

ΣΒΕΛ-5614

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

86.355,20 €

69.084,16 €

60,72

322

ΣΒΕΛ-6928

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

49.815,00 €

39.852,00 €

60,71

323

ΣΒΕΛ-09167

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

141.550,00 €

113.240,00 €

60,66

324

ΣΒΕΛ-08964

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

32.537,00 €

24.402,75 €

60,62

325

ΣΒΕΛ-6299

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

128.343,00 €

96.257,25 €

60,56

326

ΣΒΕΛ-10267

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

195.606,25 €

146.704,69 €

60,51

327

ΣΒΕΛ-08637

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

75.224,40 €

60.179,52 €

60,43

328

ΣΒΕΛ-6750

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

56.925,00 €

45.540,00 €

60,4

329

ΣΒΕΛ-09851

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

58.650,00 €

46.920,00 €

60,38

330

ΣΒΕΛ-2997

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

213.610,00 €

170.888,00 €

60,37

331

ΣΒΕΛ-16689

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

10.412,96 €

7.809,72 €

60,31

332

ΣΒΕΛ-12045

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

75.345,72 €

56.509,29 €

60,3

333

ΣΒΕΛ-4453

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

121.450,00 €

97.160,00 €

60,28

334

ΣΒΕΛ-14944

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

28.045,30 €

21.033,98 €

60,21

335

ΣΒΕΛ-16779

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

87.114,92 €

69.691,93 €

60,2

336

ΣΒΕΛ-09663

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

39.228,00 €

29.421,00 €

60,19

337

ΣΒΕΛ-14163

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

8.073,88 €

6.459,10 €

60,16

338

ΣΒΕΛ-3621

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

29.870,00 €

22.402,50 €

60,13

339

ΣΒΕΛ-3123

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

6.344,00 €

5.075,20 €

60,1

340

ΣΒΕΛ-10570

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

48.569,50 €

38.855,60 €

60,1

341

ΣΒΕΛ-3638

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

50.125,00 €

40.100,00 €

60,1

342

ΣΒΕΛ-09938

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

69.416,49 €

55.533,19 €

60,1

343

ΣΒΕΛ-13785

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

8.444,00 €

6.333,00 €

60,08

344

ΣΒΕΛ-5034

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

43.167,80 €

32.375,85 €

60,02

345

ΣΒΕΛ-17308

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81110

77.484,00 €

58.113,00 €

60,02

346

ΣΒΕΛ-16561

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

101.897,20 €

76.422,90 €

60,01

347

ΣΒΕΛ-0470

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

95.450,00 €

71.587,50 €

59,99

348

ΣΒΕΛ-08135

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

3.274,00 €

2.619,20 €

59,95

349

ΣΒΕΛ-4258

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

55.495,00 €

44.396,00 €

59,95

350

ΣΒΕΛ-15373

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

62.010,78 €

46.508,09 €

59,91

351

ΣΒΕΛ-7683

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

6.303,00 €

4.727,25 €

59,9

352

ΣΒΕΛ-09121

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

39.117,37 €

29.338,03 €

59,9

353

ΣΒΕΛ-08678

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

48.095,00 €

36.071,25 €

59,9

354

ΣΒΕΛ-5168

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

61.392,40 €

46.044,30 €

59,9

355

ΣΒΕΛ-09742

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

63.580,00 €

47.685,00 €

59,9

356

ΣΒΕΛ-3949

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

171.080,00 €

128.310,00 €

59,89

357

ΣΒΕΛ-6270

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

46.044,00 €

34.533,00 €

59,84

358

ΣΒΕΛ-4623

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

182.833,28 €

137.124,96 €

59,82

359

ΣΒΕΛ-2215

Βορείου Αιγαίου

Ικαρίας

83300

90.404,20 €

72.323,36 €

59,8

360

ΣΒΕΛ-08131

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81107

46.376,50 €

34.782,38 €

59,72

361

ΣΒΕΛ-12724

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

44.970,00 €

33.727,50 €

59,71

362

ΣΒΕΛ-3217

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

175.100,00 €

131.325,00 €

59,67

363

ΣΒΕΛ-0147

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82150

261.046,28 €

208.837,02 €

59,63

364

ΣΒΕΛ-11135

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

50.405,00 €

37.803,75 €

59,58

365

ΣΒΕΛ-2801

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

35.855,00 €

28.684,00 €

59,53

366

ΣΒΕΛ-09595

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

41.717,97 €

33.374,38 €

59,53

367

ΣΒΕΛ-4886

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.580,40 €

43.664,32 €

59,46

368

ΣΒΕΛ-3370

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

181.923,50 €

136.442,62 €

59,46

369

ΣΒΕΛ-2053

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

54.174,97 €

40.631,23 €

59,45

370

ΣΒΕΛ-14635

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

447.470,00 €

335.602,50 €

59,43

371

ΣΒΕΛ-12980

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

127.881,61 €

95.911,21 €

59,42

372

ΣΒΕΛ-3487

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

129.017,00 €

96.762,75 €

59,4

373

ΣΒΕΛ-08733

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

54.630,00 €

43.704,00 €

59,39

374

ΣΒΕΛ-10391

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

60.671,80 €

45.503,85 €

59,35

375

ΣΒΕΛ-16707

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

37.130,00 €

29.704,00 €

59,33

376

ΣΒΕΛ-6295

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

140.985,00 €

105.738,75 €

59,29

377

ΣΒΕΛ-09621

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

59.735,00 €

44.801,25 €

59,17

378

ΣΒΕΛ-7612

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

62.490,00 €

49.992,00 €

59,12

379

ΣΒΕΛ-7595

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

114.067,40 €

85.550,55 €

59,1

380

ΣΒΕΛ-7604

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

53.724,40 €

42.979,52 €

59,09

381

ΣΒΕΛ-13915

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

50.618,69 €

40.494,95 €

59,07

382

ΣΒΕΛ-3886

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

125.234,40 €

93.925,80 €

59,07

383

ΣΒΕΛ-7550

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

38.089,49 €

28.567,12 €

59,05

384

ΣΒΕΛ-12504

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

37.375,00 €

29.900,00 €

59

385

ΣΒΕΛ-12174

Βορείου Αιγαίου

Ικαρίας

83302

3.260,00 €

2.608,00 €

58,98

386

ΣΒΕΛ-3415

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

82.350,00 €

61.762,50 €

58,9

387

ΣΒΕΛ-16550

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

219.334,00 €

164.500,50 €

58,85

388

ΣΒΕΛ-21540

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

19.193,00 €

15.354,40 €

58,84

389

ΣΒΕΛ-11107

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

168.141,20 €

126.105,90 €

58,84

390

ΣΒΕΛ-2550

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

91.865,00 €

73.492,00 €

58,81

391

ΣΒΕΛ-0257

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

14.533,29 €

11.626,63 €

58,7

392

ΣΒΕΛ-10903

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

57.650,00 €

43.237,50 €

58,7

393

ΣΒΕΛ-1586

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83101

75.246,00 €

56.434,50 €

58,7

394

ΣΒΕΛ-09144

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

80.682,00 €

60.511,50 €

58,7

395

ΣΒΕΛ-17222

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

48.460,00 €

36.345,00 €

58,69

396

ΣΒΕΛ-3481

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

72.040,00 €

54.030,00 €

58,64

397

ΣΒΕΛ-14223

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

19.195,00 €

15.356,00 €

58,6

398

ΣΒΕΛ-2372

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

55.165,00 €

44.132,00 €

58,6

399

ΣΒΕΛ-09527

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81131

56.974,19 €

45.579,35 €

58,6

400

ΣΒΕΛ-11108

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

44.890,00 €

33.667,50 €

58,47

401

ΣΒΕΛ-11312

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

2.465,00 €

1.848,75 €

58,4

402

ΣΒΕΛ-11332

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

6.833,00 €

5.124,75 €

58,4

403

ΣΒΕΛ-4362

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

9.642,00 €

7.231,50 €

58,4

404

ΣΒΕΛ-09032

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

24.770,00 €

18.577,50 €

58,4

405

ΣΒΕΛ-6330

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

36.708,15 €

27.531,11 €

58,4

406

ΣΒΕΛ-07779

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

42.937,01 €

32.202,76 €

58,4

407

ΣΒΕΛ-3368

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

141.238,25 €

105.928,69 €

58,4

408

ΣΒΕΛ-07904

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

28.560,00 €

22.848,00 €

58,33

409

ΣΒΕΛ-6175

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

78.720,71 €

62.976,57 €

58,29

410

ΣΒΕΛ-4724

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

112.804,00 €

84.603,00 €

58,25

411

ΣΒΕΛ-12714

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

39.550,00 €

29.662,50 €

58,23

412

ΣΒΕΛ-4563

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

19.565,00 €

14.673,75 €

58,2

413

ΣΒΕΛ-10186

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

23.040,00 €

17.280,00 €

58,2

414

ΣΒΕΛ-2819

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

55.515,35 €

41.636,51 €

58,2

415

ΣΒΕΛ-11104

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

57.630,00 €

43.222,50 €

58,17

416

ΣΒΕΛ-4643

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

57.512,00 €

43.134,00 €

58,11

417

ΣΒΕΛ-08480

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

138.690,00 €

104.017,50 €

58,09

418

ΣΒΕΛ-16607

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82103

58.850,40 €

44.137,80 €

58,02

419

ΣΒΕΛ-4571

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

55.425,00 €

41.568,75 €

57,96

420

ΣΒΕΛ-3324

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

53.800,00 €

43.040,00 €

57,83

421

ΣΒΕΛ-4150

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

97.098,00 €

72.823,50 €

57,82

422

ΣΒΕΛ-6605

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82200

70.795,00 €

56.636,00 €

57,78

423

ΣΒΕΛ-11329

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

35.902,20 €

28.721,76 €

57,75

424

ΣΒΕΛ-6286

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

9.840,00 €

7.872,00 €

57,7

425

ΣΒΕΛ-10604

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

51.955,92 €

41.564,74 €

57,6

426

ΣΒΕΛ-14765

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

172.959,07 €

129.719,30 €

57,56

427

ΣΒΕΛ-11218

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

310.176,66 €

232.632,49 €

57,56

428

ΣΒΕΛ-7351

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

80.500,00 €

60.375,00 €

57,5

429

ΣΒΕΛ-4349

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

6.763,00 €

5.072,25 €

57,4

430

ΣΒΕΛ-11302

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

13.266,95 €

9.950,21 €

57,4

431

ΣΒΕΛ-07836

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

35.013,77 €

26.260,33 €

57,4

432

ΣΒΕΛ-09740

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

44.090,00 €

33.067,50 €

57,4

433

ΣΒΕΛ-7230

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

147.512,20 €

110.634,15 €

57,4

434

ΣΒΕΛ-6870

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

54.951,00 €

41.213,25 €

57,3

435

ΣΒΕΛ-08519

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

60.093,00 €

48.074,40 €

57,25

436

ΣΒΕΛ-09447

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

203.579,00 €

162.863,20 €

57,2

437

ΣΒΕΛ-14952

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

100.118,80 €

75.089,10 €

57,13

438

ΣΒΕΛ-0835

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

36.180,00 €

27.135,00 €

57,08

439

ΣΒΕΛ-2998

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

177.850,00 €

133.387,50 €

57,05

440

ΣΒΕΛ-09003

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

54.330,00 €

40.747,50 €

57,04

441

ΣΒΕΛ-2649

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

25.014,25 €

20.011,40 €

56,96

442

ΣΒΕΛ-2907

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

51.210,00 €

40.968,00 €

56,89

443

ΣΒΕΛ-1357

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

73.725,00 €

55.293,75 €

56,87

444

ΣΒΕΛ-09023

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

90.402,90 €

67.802,18 €

56,78

445

ΣΒΕΛ-11971

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

46.460,00 €

34.845,00 €

56,57

446

ΣΒΕΛ-3529

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

175.398,00 €

131.548,50 €

56,56

447

ΣΒΕΛ-09432

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

29.642,00 €

23.713,60 €

56,52

448

ΣΒΕΛ-21005

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

54.934,40 €

43.947,52 €

56,49

449

ΣΒΕΛ-0479

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

149.141,00 €

111.855,75 €

56,45

450

ΣΒΕΛ-2280

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81112

333.785,00 €

250.338,75 €

56,43

451

ΣΒΕΛ-1840

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

20.304,66 €

16.243,73 €

56,4

452

ΣΒΕΛ-1821

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

14.722,25 €

11.777,80 €

56,3

453

ΣΒΕΛ-16454

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

23.790,20 €

19.032,16 €

56,1

454

ΣΒΕΛ-17003

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

18.750,00 €

14.062,50 €

56,08

455

ΣΒΕΛ-09359

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

34.267,50 €

27.414,00 €

56

456

ΣΒΕΛ-4681

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

32.445,00 €

24.333,75 €

56

457

ΣΒΕΛ-09877

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

15.053,00 €

11.289,75 €

55,89

458

ΣΒΕΛ-5043

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

42.153,00 €

31.614,75 €

55,88

459

ΣΒΕΛ-09376

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

30.828,31 €

23.121,23 €

55,8

460

ΣΒΕΛ-3916

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

107.170,00 €

80.377,50 €

55,75

461

ΣΒΕΛ-10711

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

63.250,00 €

47.437,50 €

55,6

462

ΣΒΕΛ-19350

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

319.796,66 €

239.847,50 €

55,49

463

ΣΒΕΛ-17299

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

143.333,36 €

107.500,02 €

55,42

464

ΣΒΕΛ-21654

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

67.600,00 €

54.080,00 €

55,4

465

ΣΒΕΛ-16570

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

58.110,00 €

46.488,00 €

55,35

466

ΣΒΕΛ-4645

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

182.670,00 €

137.002,50 €

55,24

467

ΣΒΕΛ-6727

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

26.068,74 €

20.854,99 €

55,22

468

ΣΒΕΛ-14125

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

80.152,40 €

60.114,30 €

55,21

469

ΣΒΕΛ-4928

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

44.715,00 €

35.772,00 €

55,2

470

ΣΒΕΛ-11338

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

111.290,00 €

83.467,50 €

55,01

471

ΣΒΕΛ-11310

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

41.730,00 €

33.384,00 €

54,99

472

ΣΒΕΛ-6712

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

44.560,34 €

33.420,26 €

54,95

473

ΣΒΕΛ-08110

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

55.404,40 €

41.553,30 €

54,93

474

ΣΒΕΛ-12128

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

122.602,69 €

91.952,02 €

54,92

475

ΣΒΕΛ-10747

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82103

41.117,40 €

30.838,05 €

54,9

476

ΣΒΕΛ-6873

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

55.150,00 €

41.362,50 €

54,9

477

ΣΒΕΛ-2024

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

90.450,00 €

67.837,50 €

54,86

478

ΣΒΕΛ-4265

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

53.170,00 €

42.536,00 €

54,8

479

ΣΒΕΛ-11339

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

152.738,00 €

114.553,50 €

54,8

480

ΣΒΕΛ-09910

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

42.487,12 €

31.865,34 €

54,7

481

ΣΒΕΛ-3592

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

104.500,00 €

78.375,00 €

54,61

482

ΣΒΕΛ-12085

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

40.388,00 €

32.310,40 €

54,5

483

ΣΒΕΛ-14679

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

180.420,00 €

135.315,00 €

54,28

484

ΣΒΕΛ-0459

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

22.821,32 €

17.115,99 €

54,2

485

ΣΒΕΛ-16488

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

48.097,00 €

36.072,75 €

54,2

486

ΣΒΕΛ-3142

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

87.290,00 €

65.467,50 €

54,19

487

ΣΒΕΛ-2026

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

110.354,40 €

82.765,80 €

54,18

488

ΣΒΕΛ-4707

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

50.050,00 €

37.537,50 €

54,16

489

ΣΒΕΛ-1833

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

55.780,07 €

41.835,05 €

53,9

490

ΣΒΕΛ-15344

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

62.500,00 €

46.875,00 €

53,9

491

ΣΒΕΛ-3155

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

198.745,00 €

149.058,75 €

53,85

492

ΣΒΕΛ-10409

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

89.515,00 €

67.136,25 €

53,81

493

ΣΒΕΛ-15389

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

85.696,28 €

64.272,21 €

53,7

494

ΣΒΕΛ-15342

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

140.972,35 €

105.729,26 €

53,7

495

ΣΒΕΛ-23092

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

233.716,36 €

175.287,27 €

53,67

496

ΣΒΕΛ-11856

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

36.580,00 €

27.435,00 €

53,66

497

ΣΒΕΛ-6911

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

43.494,00 €

34.795,20 €

53,62

498

ΣΒΕΛ-5653

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

57.647,90 €

43.235,93 €

53,61

499

ΣΒΕΛ-3841

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

151.314,15 €

113.485,61 €

53,6

500

ΣΒΕΛ-12974

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

56.490,00 €

42.367,50 €

53,52

501

ΣΒΕΛ-3980

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

147.142,34 €

110.356,76 €

53,4

502

ΣΒΕΛ-2072

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

19.881,43 €

15.905,14 €

53,33

503

ΣΒΕΛ-12941

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

57.550,00 €

46.040,00 €

53,31

504

ΣΒΕΛ-6781

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

32.554,34 €

26.043,47 €

53,3

505

ΣΒΕΛ-10742

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

55.670,00 €

41.752,50 €

53,2

506

ΣΒΕΛ-08987

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

58.282,40 €

43.711,80 €

53,08

507

ΣΒΕΛ-11841

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

51.680,00 €

38.760,00 €

52,8

508

ΣΒΕΛ-6901

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

102.755,00 €

77.066,25 €

52,73

509

ΣΒΕΛ-18477

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

53.734,94 €

40.301,21 €

52,62

510

ΣΒΕΛ-15345

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

95.758,00 €

71.818,50 €

52,59

511

ΣΒΕΛ-7321

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

117.450,00 €

88.087,50 €

52,59

512

ΣΒΕΛ-16618

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83103

56.284,40 €

45.027,52 €

52,46

513

ΣΒΕΛ-07957

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

141.500,00 €

106.125,00 €

52,19

514

ΣΒΕΛ-09017

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

141.634,40 €

106.225,80 €

52,14

515

ΣΒΕΛ-09832

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

65.843,07 €

49.382,30 €

52,12

516

ΣΒΕΛ-6984

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

54.650,00 €

40.987,50 €

52,08

517

ΣΒΕΛ-13213

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

61.791,97 €

46.343,98 €

52

518

ΣΒΕΛ-13821

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

140.512,61 €

105.384,46 €

51,95

519

ΣΒΕΛ-09775

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

8.555,40 €

6.844,32 €

51,86

520

ΣΒΕΛ-10283

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

192.255,56 €

144.191,67 €

51,85

521

ΣΒΕΛ-10833

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

34.563,00 €

25.922,25 €

51,8

522

ΣΒΕΛ-11821

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

240.498,30 €

180.373,73 €

51,63

523

ΣΒΕΛ-11155

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82300

48.142,00 €

36.106,50 €

51,6

524

ΣΒΕΛ-09939

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

42.480,00 €

33.984,00 €

51,48

525

ΣΒΕΛ-12836

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81109

221.952,00 €

166.464,00 €

51,4

526

ΣΒΕΛ-7499

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

109.269,00 €

81.951,75 €

51,34

527

ΣΒΕΛ-3141

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

124.500,00 €

93.375,00 €

51,3

528

ΣΒΕΛ-2793

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

451.354,47 €

338.515,85 €

51,3

529

ΣΒΕΛ-1067

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

234.438,25 €

175.828,69 €

51,22

530

ΣΒΕΛ-2370

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83101

11.546,50 €

9.237,20 €

51,2

531

ΣΒΕΛ-08757

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

53.881,00 €

43.104,80 €

51,15

532

ΣΒΕΛ-10996

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83100

47.907,55 €

38.326,04 €

51,1

533

ΣΒΕΛ-7422

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

146.480,00 €

109.860,00 €

51,09

534

ΣΒΕΛ-16511

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

95.660,00 €

71.745,00 €

50,9

535

ΣΒΕΛ-6353

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

194.834,53 €

146.125,90 €

50,87

536

ΣΒΕΛ-3675

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

120.650,00 €

90.487,50 €

50,83

537

ΣΒΕΛ-1965

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81101

40.516,00 €

30.387,00 €

50,82

538

ΣΒΕΛ-23207

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81103

49.677,35 €

37.258,01 €

50,64

539

ΣΒΕΛ-12473

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

279.467,35 €

223.573,88 €

50,6

540

ΣΒΕΛ-14019

Βορείου Αιγαίου

Ικαρίας

83301

59.400,00 €

47.520,00 €

50,41

541

ΣΒΕΛ-13148

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

45.786,30 €

36.629,04 €

50,38

542

ΣΒΕΛ-10427

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

158.950,00 €

119.212,50 €

50,36

543

ΣΒΕΛ-7563

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81105

64.192,35 €

48.144,26 €

50,3

544

ΣΒΕΛ-12742

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

204.590,73 €

153.443,05 €

50

545

ΣΒΕΛ-16549

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

139.976,07 €

104.982,05 €

49,97

546

ΣΒΕΛ-17409

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

170.817,86 €

128.113,40 €

49,89

547

ΣΒΕΛ-13387

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

268.052,50 €

201.039,38 €

49,84

548

ΣΒΕΛ-10170

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

148.980,00 €

111.735,00 €

49,81

549

ΣΒΕΛ-14604

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81112

45.420,00 €

36.336,00 €

49,7

550

ΣΒΕΛ-10178

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82132

32.665,00 €

24.498,75 €

49,7

551

ΣΒΕΛ-3353

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

75.020,00 €

56.265,00 €

49,47

552

ΣΒΕΛ-3003

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

55.580,00 €

41.685,00 €

49,4

553

ΣΒΕΛ-2076

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

33.890,14 €

27.112,11 €

48,86

554

ΣΒΕΛ-10901

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

190.814,92 €

143.111,19 €

48,74

555

ΣΒΕΛ-09254

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

43.320,00 €

32.490,00 €

48,69

556

ΣΒΕΛ-13432

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

40.911,00 €

30.683,25 €

48,6

557

ΣΒΕΛ-22424

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81401

159.000,00 €

119.250,00 €

48,6

558

ΣΒΕΛ-14018

Βορείου Αιγαίου

Ικαρίας

83301

59.400,00 €

47.520,00 €

48,46

559

ΣΒΕΛ-10222

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

81.874,00 €

61.405,50 €

48,35

560

ΣΒΕΛ-1823

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

11.529,60 €

9.223,68 €

48,1

561

ΣΒΕΛ-13509

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

96.919,00 €

72.689,25 €

47,93

562

ΣΒΕΛ-7453

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

135.080,00 €

101.310,00 €

47,89

563

ΣΒΕΛ-7433

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81111

163.436,00 €

122.577,00 €

47,68

564

ΣΒΕΛ-3732

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

69.272,00 €

51.954,00 €

47,42

565

ΣΒΕΛ-08803

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

146.150,00 €

109.612,50 €

47,2

566

ΣΒΕΛ-7305

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

57.498,00 €

45.998,40 €

47

567

ΣΒΕΛ-21849

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

43.546,00 €

32.659,50 €

46,91

568

ΣΒΕΛ-13214

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

127.000,00 €

95.250,00 €

46,78

569

ΣΒΕΛ-10607

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

145.944,07 €

109.458,05 €

46,7

570

ΣΒΕΛ-1835

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

108.455,00 €

81.341,25 €

45,9

571

ΣΒΕΛ-12687

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81401

70.270,00 €

52.702,50 €

45,37

572

ΣΒΕΛ-4906

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

40.525,00 €

30.393,75 €

45,31

573

ΣΒΕΛ-10044

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

75.805,28 €

56.853,96 €

45,2

574

ΣΒΕΛ-4614

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

111.370,20 €

83.527,65 €

45,19

575

ΣΒΕΛ-11187

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

43.262,00 €

32.446,50 €

45,16

 

Πίνακας αποτελεσμάτων 3

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα
Αιτήσεις Υπομέτρου 4.1.1 που δεν κρίνονται επιλέξιμοι για ενίσχυση

Α/Α

Κωδικός Έργου

Περιφέρεια

Δήμος

ΤΚ

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Επιχορηγούμενη Δημόσια Στήριξη

Βαθμολογία

1

ΣΒΕΛ-7082

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

-€

-€

70,3

2

ΣΒΕΛ-4630

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

-€

-€

70,3

3

ΣΒΕΛ-7609

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

-€

-€

69

4

ΣΒΕΛ-7267

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

-€

-€

68,8

5

ΣΒΕΛ-3117

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83102

-€

-€

68,4

6

ΣΒΕΛ-6877

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

-€

-€

67,1

7

ΣΒΕΛ-5427

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

-€

-€

66,4

8

ΣΒΕΛ-1573

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

-€

-€

66,4

9

ΣΒΕΛ-1622

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

-€

-€

66,12

10

ΣΒΕΛ-14949

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

-€

-€

65,69

11

ΣΒΕΛ-08843

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

65,38

12

ΣΒΕΛ-11433

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

65,3

13

ΣΒΕΛ-2104

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

65,3

14

ΣΒΕΛ-12083

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82101

-€

-€

65,3

15

ΣΒΕΛ-6920

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

-€

-€

65,3

16

ΣΒΕΛ-0581

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

65,3

17

ΣΒΕΛ-1738

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

65,03

18

ΣΒΕΛ-2668

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

-€

-€

64,69

19

ΣΒΕΛ-10438

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

-€

-€

64,48

20

ΣΒΕΛ-14649

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81300

-€

-€

64,35

21

ΣΒΕΛ-0375

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

-€

-€

63,97

22

ΣΒΕΛ-19883

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

-€

-€

63,82

23

ΣΒΕΛ-13941

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81106

-€

-€

63,8

24

ΣΒΕΛ-14362

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82100

-€

-€

63,8

25

ΣΒΕΛ-4620

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

-€

-€

63,8

26

ΣΒΕΛ-4183

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81104

-€

-€

63,6

27

ΣΒΕΛ-6360

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

-€

-€

63,6

28

ΣΒΕΛ-5760

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81102

-€

-€

63,23

29

ΣΒΕΛ-1866

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83104

-€

-€

63

30

ΣΒΕΛ-7498

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

62,8

31

ΣΒΕΛ-20816

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

62,67

32

ΣΒΕΛ-1731

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

62,46

33

ΣΒΕΛ-5680

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

62,35

34

ΣΒΕΛ-3984

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81200

-€

-€

62,34

35

ΣΒΕΛ-6630

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

62,24

36

ΣΒΕΛ-11921

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

-€

-€

62,09

37

ΣΒΕΛ-10242

Βορείου Αιγαίου

Λέσβου

81100

-€

-€

61,87

38

ΣΒΕΛ-13688

Βορείου Αιγαίου

Χίου

82102

-€

-€

61,8

39

ΣΒΕΛ-14921

Βορείου Αιγαίου

Λήμνου

81400

-€

-€

61,62

40

ΣΒΕΛ-19711

Βορείου Αιγαίου

Σάμου

83200

-€

-€

61,6

41

ΣΒΕΛ-09658

Βορείου Αιγαίου