Δημοσιογράφους προσλαμβάνει η Περιφέρεια

Ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μουτζούρης, ανακοίνωσε την πρόσληψη με επιλογή δύο δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη. Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α. Να είναι, είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης, είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

β. Να είναι Έλληνες πολίτες.

γ. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

δ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ε. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Για την πρόσληψη θα εκτιμηθεί περαιτέρω:

  • Η σχετική εμπειρία.
  • Η προσωπικότητα του ενδιαφερομένου.

Οι αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

-Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 

-είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λέσβου – Ανδρομέδας 15 – 2ος όροφος Δ/νση Διοίκησης, Τ.Κ. 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ, υπόψη κ. Ελευθερίου (τηλ. επικοινωνίας: 2251353622-4).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00.