Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

Δύο εργάτες για 8 μήνες


Δύο εργάτες ΥΕ με εμπειρία στις αναστηλωτικές εργασίες θα προσλάβει η Αρχαιολογία για την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης και ανάδειξης του Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου της Άντισσας Λέσβου. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται μέχρι την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου και η απασχόληση θα είναι για 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση και την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510  40716).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. 

Για την κατηγορία ΥΕ εξειδικευμένων εργατών η συναφής εμπειρία μοριοδοτείται ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας που αποκτήθηκε και του χρόνου απόκτησης κάθε τίτλου σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.