Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Δύο θέσεις από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δύο ακόμη υπαλλήλους για την συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του Κάστρου Σιγρίου θα προσλάβει η Αρχαιολογία. Πρόκειται για μια θέση ΔΕ Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) και μία θέση ΥΕ Εργάτη (με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες) και ελλείψει αυτών σε οικοδομικές εργασίες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 22 Ιανουαρίου και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την αίτηση και την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).

Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του συντηρητή είναι:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου. 

Για τη θέση του εργάτη:

  • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img