Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Δύο θέσεις για 3 μήνες στην Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Νέες θέσεις εργασίας ανοίγει συνεχώς η Αρχαιολογία με τα έργα που εκτελεί στα νησιά μας, απασχολώντας επιστημονικό και εργατικό προσωπικό και συντελώντας σημαντικά στην ανάδειξη του πολιτισμού. Προχθές δημοσιεύτηκε νέα προκήρυξη, αυτή την φορά για την πρόσληψη δύο υπαλλήλων στην εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για την αποκατάσταση του δυτικού τομέα του προϊστορικού οικισμού της Πολιόχνης, στη Λήμνο.

Πρόκειται για μια θέση ΠΕ Πολιτικού μηχανικού, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και μία θέση ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με εμπειρία στη συντήρηση λίθου, για 3 μήνες και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων έως το τέλος των εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).

Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση ΠΕ Μηχανικού είναι:

– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

Για τη θέση του ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων απαιτούνται:

– Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 

– Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)

– Αποδεδειγμένη εμπειρία.

- Advertisement -

More articles

spot_img