Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Δύο θέσεις για άμεση πρόσληψη στα Βατερά

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Με μηδέν ανεργία φαίνεται ότι είναι το επάγγελμα του ναυαγοσώστη για τη Λέσβο, καθώς ο Δήμος Δυτικής Λέσβου για πέμπτη φορά προκηρύσσει δύο θέσεις, μια και οι προηγούμενες προσκλήσεις απέβησαν άκαρπες. Σύμφωνα με την προκήρυξη, το προσωπικό αφορά δύο άτομα ΠΕ Ναυαγοσωστών (και εν ελλείψει ΔΕ), προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της φύλαξης των παραλιών Ερεσού και Βατερών, παραλιών με γαλάζιες σημαίες του Δήμου Δυτικής Λέσβου για λόγους προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Οι θέσεις είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι ναυαγοσώστες που θα προσληφθούν θα εργαστούν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. 

 

Προσόντα

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού ή ανοικτού χώρου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β)Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (1), β) Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και προσκόμιση εμπειρίας ναυαγοσώστη ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.

β) Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ.

Προσοχή: Σε περίπτωση που από την υποβολή των αιτήσεων προκύψει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της θέσης ΠΕ Ναυαγοσωστών από υποψήφιους που να διαθέτουν έστω και τα ελάχιστα Ειδικά – τυπικά προσόντα που περιγράφονται στην αντίστοιχη ειδικότητα, ο Δήμος δύναται να καλύψει τη θέση από ενδιαφερόμενους της ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών.

 

Γενικά προσόντα πρόσληψης

Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών [ Π.Δ. 31/2018].

Β. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Γ. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση κ.λ.π.]

 

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων και τα ακόλουθα:

  1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου απαιτείται
  3. Άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους»
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω) να μην έχουν απασχοληθεί με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τον κάτωθι τρόπο:

Να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης που υπάρχει στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Λέσβου και συγκεκριμένα ακολουθήστε τα εξής βήματα: https://www.mwlesvos.gr/ Ενημέρωση /Προσλήψεις /Ανακοίνωση Πρόσληψης, να τα εκτυπώσουν, να τα συμπληρώσουν, να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email [email protected], βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.

Ακόμη οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά  μέχρι αυτή την Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

- Advertisement -

More articles

spot_img