Πέμπτη, 18 Ιουλίου, 2024

Ειδικός Σύμβουλος επί των Οικονομικών


Μια ακόμη θέση Ειδικού Συμβούλου θα καλυφθεί στον Δήμο Μυτιλήνης, με απόφαση του Δημάρχου, Παναγιώτη Χριστόφα, αυτή την φορά ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα συντονισμού των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα της διαδικασίας εκκαθάρισης δαπανών, της βεβαίωσης των δημοτικών εσόδων, του τρόπου εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας, της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου κλπ.. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διαρκεί μέχρι αύριο Τετάρτη, 29 Μαΐου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους, να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου σχολών της αλλοδαπής το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθούν και να έχουν ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και ειδικότερα ειδίκευση σε θέματα συντονισμού των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επίσης, πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος), να είναι υγιείς, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην έχουν ποινική καταδίκη, να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται επίσης από:

  • Βιογραφικό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία
  • Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατεθούν κατά την πρόσληψη)
  • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει).
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυτιλήνης (Κεντρικό Δημαρχείο, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17, Μυτιλήνη, 81132) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img