Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Η ορκωμοσία των νέων αιρετών

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Καταργούνται η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή και δημιουργείται η Δημοτική Επιτροπή με αυξημένες αρμοδιότητες
  • Ειδικές συνεδριάσεις λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής κάθε 2 μήνες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών που προέκυψαν από τις κάλπες του Οκτωβρίου και μέσα στον επόμενο μήνα θα πραγματοποιηθούν οι τελετές ορκωμοσίας των νέων αιρετών στο Δήμο Μυτιλήνης και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Η ορκωμοσία του νέου Δημάρχου Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των Προέδρων και των μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων στα χωριά προγραμματίζεται για τις 28 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, ενώ στο Δήμο Δυτικής Λέσβου η τελετή θα πραγματοποιηθεί πριν από τις ημέρες των γιορτών, στο Δημοτικό Θέατρο της Καλλονής. 

Οι δημαιρεσίες, δηλαδή η εκλογή των μελών των Προεδρείων στα Δημοτικά Συμβούλια διεξάγονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις 2 Ιανουαρίου και η διάρκεια της θητείας τους είναι 30 μήνες, δηλαδή 2,5 χρόνια.

Ωστόσο, την επόμενη 5ετή δημοτική θητεία θα εφαρμοστούν αρκετές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των Επιτροπών και των Νομικών Προσώπων. Σύμφωνα με το νέο νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι, καταργούνται η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή και συστήνεται Δημοτική Επιτροπή που θα αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο και από οχτώ μέλη, εκ των οποίων τρία από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η Δημοτική επιτροπή εκλέγεται για θητεία 30 μηνών.

Μία για όλα!

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από την εκλογή του Προεδρείου και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Τα μέλη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας εκλέγονται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της Δημοτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κάθε σύμβουλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ψηφίζει υποψηφίους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία. Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους της πλειοψηφίας και αντίστοιχα οι υποψήφιοι της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους των παρατάξεων της μειοψηφίας σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ανά κατηγορία (πλειοψηφίας και μειοψηφίας). Ως τακτικά μέλη εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, αντίστοιχα, οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών προτίμησης ανά κατηγορία. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Εάν η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο, τότε η παράταξη της πλειοψηφίας εκλέγει στη θέση του, υποψήφιους συμβούλους από την παράταξή της. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κατάταξής τους στην ψηφοφορία.

Από τη νέα λοιπόν αυτοδιοικητική περίοδο, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των Δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της αποφασίζει και για τα εξής:

  • Την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
  • Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της
  • Την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων 
  • Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ
  • Την επιστροφή από τον Δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
  • Τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου
  • Τις δωρεές εξοπλισμού, ειδών και οχημάτων σε άλλους δήμους ή κοινωφελείς οργανισμούς.

Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή που θα εφαρμοστεί στην επόμενη θητεία είναι η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Σύμφωνα με το νέο νόμο, το Δημοτικό Συμβούλιο κάθε 2 μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να αναδείξει κάθε Δημοτικός Σύμβουλος, τα οποία αφορούν στο έργο της Δημοτικής Αρχής, εφόσον έχουν κατατεθεί εγγράφως στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να θέσει ένα ζήτημα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 10 θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Επιπλέον έως δύο θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο θέματα από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. 

Η παρουσία του Δημάρχου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου, του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Προέδρου Νομικού Προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον Δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος Σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερώνει, 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων. Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img