Λογοθεραπευτή με μπλοκάκι ζητά η Κυψέλη

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α η «Κυψέλη», προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος τους παρόχους υπηρεσίας με την ειδικότητα του ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες Λογοθεραπείας στους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Η υπηρεσία θα παρέχεται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα: 20/07/2020-20/05/2021, πέντε ημέρες την εβδομάδα, με τετράωρη απασχόληση 10:00-14:00.

Τα καθήκοντα, τα επαγγελματικά προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.kipseli-amea.gr.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν ως τις 13/07/2020 το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη»: Δικελή 4 – 81100- Μυτιλήνη, και ώρες γραφείου 08:00-14:00, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και εμπρόθεσμη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2251020022.