ΜΕΧΡΙ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οκτώ θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

Οκτώ υπαλλήλους θα προσλάβει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών και συγκεκριμένα στη Λέσβο. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

  • Μία θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.
  • Έξι θέσεις ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Εναερίων – Υπογείων)
  • Μία θέση ειδικότητας Υπαλλήλων Γραφείου Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι της πρώτης και της τρίτης ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και της δεύτερης ειδικότητας από 18 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ – περιοχή Λέσβου, Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ. 811 00 – Μυτιλήνη, Λέσβος, υπ’ όψιν Ελευθέριου Βακιρλή, (τηλ. επικοινωνίας: 2251021623 εσωτ. 102). Η ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2019 μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-02-2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17-01-2019» θα γίνει στα καταστήματα της Υπηρεσίας όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου και Λήμνου.

Για πληροφορίες, αρμόδιος υπάλληλος Ελευθέριος Βακιρλής, τηλ. επικοινωνίας: 2251021623 (εσωτ. 102).