ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Σπεύσατε για τις 5 θέσεις στο ΚΕΘΕΑ

Πέντε υπαλλήλους για 1 χρόνο και με δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων προσλαμβάνει το ΚΕΘΕΑ στη Λέσβο για την λειτουργία της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Πρόκειται για: 

 • 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγου
 • 1 θέση ΠΕ Ψυχιάτρου 
 • 1 θέση ΠΕ Κοινωνιολόγου 
 • 1 θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 
 • 1 θέση ΔΕ Ειδικού θεραπευτή.

Όπως έχουν ήδη γράψει τα «Νέα της Λέσβου», η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σήμερα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην Αθήνα, στην διεύθυνση Σορβόλου 24, 116 36 – Μετς.

Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται από τους υποψηφίους είναι:

Για την θέση του ψυχιάτρου:

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
 • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
 • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας της Ψυχιατρικής.

Για την θέση του ψυχολόγου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ψυχολογία.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Γνώση ξένης γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, με το διάστημα από την απόκτησή της να είναι τουλάχιστον ένα έτος.

Για την θέση του κοινωνιολόγου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κοινωνιολογία.
 • Γνώση ξένης γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, με το διάστημα από την απόκτησή της να είναι τουλάχιστον ένα έτος.

Για την θέση διοικητικού – οικονομικού υπαλλήλου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 • Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση από ένα έως 84 μήνες. Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου.

Για την θέση του ειδικού θεραπευτή:

 • Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης από αναγνωρισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης με το διάστημα από την αποφοίτηση να είναι τουλάχιστον δύο χρόνια.
 • Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Επαγγελματική εμπειρία μετά την αποφοίτησή του σε οποιαδήποτε απασχόληση από έναν έως 84 μήνες.
 • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, με το διάστημα από την απόκτησή της να είναι τουλάχιστον ένας χρόνος.

 

Τα δικαιολογητικά

 • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου 
 • Βεβαίωση στρατολογίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ανδρών υποψηφίων
 • Τίτλοι σπουδών 
 • Πιστοποίηση γλωσσομάθειας 
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται 
 • Άδεια άσκησης Ιατρικής Ειδικότητας 
 • Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, όπου απαιτείται.
 • Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Β’ τάξης, όπου απαιτείται.
 • Βεβαίωση – Πιστοποίηση Αποφοίτησης Αναγνωρισμένου Θεραπευτικού Προγράμματος Απεξάρτησης, όπου απαιτείται.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχει ασκηθεί εις βάρος μου ποινική δίωξη για υποβολή και χρήση πλαστού τίτλου σπουδών».

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και αποκλείονται από αυτήν. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η υποβολή υποψηφιότητας σε περισσότερες της μίας θέσης συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων κάθε μίας εκ των κατηγοριών Τριτοβάθμιας (ΠΕ/ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης και ειδικότητας, προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο χρόνο επαγγελματικής εμπειρίας και, εφόσον και αυτός συμπίπτει, προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό τίτλου σπουδών. Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια και η ισοβαθμία παραμείνει, η σειρά κατάταξης μεταξύ των ισοβαθμούντων καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων, οι οποίοι συμπληρώνονται πριν από τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της συνέντευξης.

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία πρόσληψης από το ΚΕΘΕΑ και θα απασχολούνται 40 ώρες την εβδομάδα στις ειδικότητες πλήρους απασχόλησης και έως 20 ώρες στις ειδικότητες μερικής απασχόλησης. Με την πρόσληψή τους, καταθέτουν αντίγραφο ποινικού μητρώου, με εξαίρεση τους επιτυχόντες για τις θέσεις ΔΕ Ειδικού Θεραπευτή.

Από το ΚΕΘΕΑ θα διενεργηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών των επιλεγέντων και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει πρόβλημα η πρόσληψη είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανακαλείται υποχρεωτικά.