Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Μια θέση Γεωπόνου στον ΟΠΕΚΕΠΕ Μυτιλήνης

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


44 υπαλλήλους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων μια θέση Π.Ε. Γεωπόνου (κωδικός θέσης 133) για την Περιφερειακή Υπηρεσία του Οργανισμού που λειτουργεί στην περιοχή μας. 

Το σύνολο των θέσεων κατευθύνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένα, Πέλλας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Ξάνθης, Ηγουμενίτσας, Κοζάνης, Άργους Ορεστικού, Πατρών, Μεσολογγίου, Πύργου, Ναυπλίου, Σπάρτης, Κορίνθου, Τρικάλων, Λαμίας, Λιβαδειάς, Δελφών, Ρεθύμνου  και στην Κεντρική Υπηρεσία, ενώ οι προσλήψεις αφορούν θέσεις Οικονομικού, Διοικητικού, Λογιστικού, Πληροφορικής, Οδηγοί, Κτηνίατροι και Γεωπόνοι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως ενημερωθήκαμε την Παρασκευή από την κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει γίνει ακόμα η τελευταία δημοσίευση και ως εκ τούτου δεν έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους, κάτι που θα πρέπει να αναμένεται άμεσα και θα το διευκρινίσουμε και από τη σελίδα μας την επόμενη εβδομάδα καθώς θα εκδοθεί ανακοίνωση.

Μετά την έναρξη οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 π.μ. έως 13:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Καρούσου, κας Ζ. Στύλογλου και κας Β. Κάππου (τηλ. επικοινωνίας: 210 8802856, 210 8802333 και 210 8802837).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στον διαδικτυακό του τόπο (www.opekepe.gr), στα καταστήματα των Περιφερειακών Διευθύνσεων των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Μονάδων, όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων που περιλαμβάνονται.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Μετά την έναρξη της προθεσμίας οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε. (www.opekepe.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

spot_img

More articles

spot_img