Νέες προσλήψεις από την Αρχαιολογία


Στην πρόσληψη επτά υπαλλήλων προχωρά η Αρχαιολογία για την εκτέλεση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί μας. Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην συντήρηση των εξωτερικών στοιχείων και όψεων του Ιερού Ναού του Αγίου Θεράποντα, όπου θα προσληφθούν έξι υπάλληλοι και συγκεκριμένα 2 ΠΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου), 2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) και 2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφιών), ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός, που δημοσιεύτηκε χθες, αφορά στην αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος, όπου θα προσληφθεί ένας υπάλληλος TE Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, με ειδίκευση στη συντήρηση χαρτιού. Η διάρκεια των συμβάσεων για το πρώτο έργο θα είναι έως το τέλος του χρόνου και για την Μονή Λειμώνος για 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι και για τις δύο προκηρύξεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 2251022087, 2251040716), έως τις 29 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Επίσης πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

Τα προσόντα

ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων  

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων ή Συντηρητών Έργων Τέχνης ή Συντηρητών Αρχαιοτήτων 
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 •  Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων 

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. – Εισαγωγική Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τ.Ε. ή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία.