Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023

Νέες προσλήψεις για 83 άτομα

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Ενώ παραμένουν απλήρωτοι οι απασχολούμενοι του καλοκαιριού, παρά τις διαβεβαιώσεις για άμεση εξόφλησή τους

Νέα προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΔΑΠΑΛ υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμος Μυτιλήνης για την απασχόληση 83 εργολάβων με μπλοκάκια από την 1η Δεκεμβρίου και για 3 μήνες. Η σύμβαση, ύψους 365.134 ευρώ, θα καλυφθεί από την χρηματοδότηση του 1 εκατ. ευρώ που έλαβε ο Δήμος από το Υπουργείο Μετανάστευσης, αλλά δεν μπορούν να καλυφθούν με το ποσό αυτό οι παλιές οφειλές για όσους απασχολήθηκαν χωρίς συμβάσεις από τον περασμένο Μάρτιο έως και τον Ιούλιο. 

Εν τω μεταξύ, όταν λήξουν οι συμβάσεις των νέων εργολάβων που θα πιάσουν δουλειά τον επόμενο μήνα, ο Δήμος δεν θα έχει την οικονομική δυνατότητα να τις ανανεώσει και θα προχωρήσει στην πρόσληψη 8μηνιτών, αποκλειστικά για την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον ΦοΔΣΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) προς το Δήμο Μυτιλήνης για τη συλλογή και μεταφορά, μέρους των σύμμεικτων απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και τον ευπρεπισμό μέρους των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και οδών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης. Τα σύμμεικτα απορρίμματα θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Λέσβου και στα αντίστοιχα ΣΜΑ, ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται στο Κ.Δ.Α.Υ.. 

 

Εργάτες, οδηγοί και χειριστές

Σύμφωνα με την σύμβαση, ο αριθμός των απασχολούμενων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου, έχει ως εξής:

  • 9 οδηγοί απορριμματοφόρων – φορτηγών
  • 67 απασχολούμενοι στην καθαριότητα
  • 5 χειριστές μηχανημάτων
  • 2 επόπτες των υπηρεσιών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 

Ο συνολικά μέγιστος αριθμός απασχολούμενων σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά τους 83 για την πλήρη εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, το οποίο μπορεί να εκτελείται και σταδιακά. Η ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., έχει την ευθύνη του κόστους αμοιβής και εξόφλησης των απασχολούμενων, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία (δίπλωμα και άδειες άσκησης επαγγέλματος). 

Η κάλυψη των αναγκών του Δήμου, θα γίνεται σε συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του Δήμου. Κάθε είδους προκύπτουσα δαπάνη (π.χ. υλικά καθαριότητας, ευπρεπισμού, διαφορές ασφαλιστικών εισφορών κλπ.) από την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου θα βαρύνει τον Δήμο.

Ο Δήμος διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, καλαθοφόρα οχήματα κ.ά.) για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης και παρέχει την έγκριση για τον χειρισμό αυτού από τους εργολάβους. Η διάθεση του εξοπλισμού και η χρήση του θα γίνεται από κοινού με τις Υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης. Ο Δήμος Mυτιλήνης θα αναλάβει το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει τα συγκεκριμένο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας, ανακύκλωσης και ευπρεπισμού του Δήμου κατά τη διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

 

Τιμολόγια κάθε μήνα

Η ΔΕΔΑΠΑΛ στην αρχή κάθε μήνα θα υποβάλλει στο Δήμο Μυτιλήνης τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τον προηγούμενο μήνα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενταλματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης. Για την πληρωμή της οφειλής θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που προβλέπεται, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός των απασχολούμενων. 

Σε  περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την ημερομηνία τιμολόγησης της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς την ΔΕΔΑΠΑΛ, θα γίνεται απευθείας παρακράτηση της οφειλής από τον πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ του οφειλέτη Δήμου. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μυτιλήνης ρητά εκχωρεί προς την ΔΕΔΑΠΑΛ την αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί τη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. προκειμένου αυτή, μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβαίνει σε αναγγελία της απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από αυτή να παρακρατήσει από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου και να αποδώσει στην ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. το αιτούμενο ποσό, που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Ηρακλή Κουντουρέλλη, με την σύναψη αυτών των συμβάσεων εξαντλείται το ποσό του 1 εκατ. ευρώ που είχε λάβει η Δημοτική Αρχή από το Υπουργείο Μετανάστευσης και δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε ανανέωση ή παράταση. Για τον λόγο αυτό θα υλοποιηθεί παλιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη 13 συμβασιούχων, για 8 μήνες, στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις προσλήψεις έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2023, αλλά οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, αφού θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ, και επομένως θα πρέπει να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός στις αρχές της χρονιάς για να πιάσουν δουλειά οι εργάτες και οι οδηγοί στα μέσα Μαρτίου.

- Advertisement -

More articles

spot_img