Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Νέες προσλήψεις για ένα χρόνο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Τρεις νέες θέσεις εργασίας με ετήσιες συμβάσεις προκηρύχθηκαν από την Αρχαιολογία για την εκτέλεση έργων στη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Ιερού των Καβείρων, όπου θα προσληφθεί ένας ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός και η δεύτερη προκήρυξη αφορά στην αποκατάσταση του μεταβυζαντινού Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου και την δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στον Άγιο Ευστράτιο, όπου θα προσληφθούν ένας ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εξειδίκευση στη συντήρηση Λίθου) και ένας ΥΕ Εργάτης (με εμπειρία σε αναστηλωτικές ή οικοδομικές εργασίες). Οι αιτήσεις για την πρώτη προκήρυξη υποβάλλονται έως τις 3 Μαρτίου και για την δεύτερη έως τις 4 του επόμενου μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους και να τις υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 2251022087 και 2251040716).

Για την θέση του ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων απαιτούνται:

  • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών, ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

Για τη θέση ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, (με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου) απαιτούνται: 

  • Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα (π.χ. ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ κ.τ.λ.).
  • Καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας.
  • Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

Για τη θέση ΥΕ Εργάτη με εμπειρία σε αναστηλωτικές ή οικοδομικές εργασίες απαιτούνται:

  • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img