Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024

Νέες συμβάσεις για 81 εργολάβους

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση των 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Μετανάστευσης για την κάλυψη των αναγκών για 6 μήνες

Από μέρα σε μέρα αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Μετανάστευσης και Οικονομικών για την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Μυτιλήνης με το ποσό των 700.000 ευρώ, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τις δαπάνες για τους εργολάβους που απασχολεί με μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών μέσω της ΔΕΔΑΠΑΛ. Για το μήνα Μάιο ανέλαβε να καλύψει το κόστος των πληρωμών η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου μέσω των ανταποδοτικών τελών από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά από τον Ιούνιο θα υπογραφεί νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΔΑΠΑΛ για 81 εργολάβους.

Όπως είπε στα “Νέα της Λέσβου” ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, Ηρακλής Κουντουρέλλης, μετά από την υπογραφή της ΚΥΑ, θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την υπογραφή της νέας προγραμματικής σύμβασης. Κατ’ αρχήν, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια απόφαση της Διοίκησης της ΔΕΔΑΠΑΛ. Κατόπιν, οι αποφάσεις αυτές ελέγχονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και μετά αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την τελική έγκριση. «Είναι κάπως χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες και γι’ αυτό υπολογίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να υπογράψουμε τις νέες συμβάσεις από τον Ιούνιο. Με τον τρόπο αυτό όμως όλοι οι εργολάβοι θα είναι διασφαλισμένοι, όπως και ο Δήμος για 6 μήνες», σημείωσε ο κ. Κουντουρέλλης.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης θα είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον ΦοΔΣΑ Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ) προς το Δήμο Μυτιλήνης για τη συλλογή και μεταφορά, μέρους των σύμμεικτων απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και τον ευπρεπισμό μέρους των κοινόχρηστων χώρων, πλατειών και οδών στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μυτιλήνης. Τα σύμμεικτα απορρίμματα θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Λέσβου και στα αντίστοιχα ΣΜΑ, ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται στο Κ.Δ.Α.Υ. 

Το ποσό των 700.000 ευρώ επαρκεί για την σύναψη συμβάσεων 6μηνης διάρκειας με τους εργολάβους, δηλαδή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

 

Εργάτες, οδηγοί και χειριστές

Ο αριθμός των απασχολούμενων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου, έχει ως εξής:

  • 9 οδηγοί απορριμματοφόρων – φορτηγών
  • 65 απασχολούμενοι στην καθαριότητα
  • 5 χειριστές μηχανημάτων
  • 2 επόπτες των υπηρεσιών καθαριότητας και ευπρεπισμού. 

Η κάλυψη των αναγκών του Δήμου θα γίνεται σε συνεννόηση, εποπτεία, καθοδήγηση και έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του Δήμου. Κάθε είδους προκύπτουσα δαπάνη (π.χ. υλικά καθαριότητας, ευπρεπισμού, διαφορές ασφαλιστικών εισφορών κλπ.) από την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου θα βαρύνει τον Δήμο.

Ο Δήμος θα διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, καλαθοφόρα οχήματα κ.ά.) για την υλοποίηση των εργασιών της σύμβασης και θα παρέχει την έγκριση για τον χειρισμό αυτού από τους εργολάβους. Η διάθεση του εξοπλισμού και η χρήση του θα γίνεται από κοινού με τις Υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης. Ο Δήμος Mυτιλήνης θα αναλάβει το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει τα συγκεκριμένο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας, ανακύκλωσης και ευπρεπισμού του Δήμου, κατά τη διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης.

 

Οι πληρωμές

Η ΔΕΔΑΠΑΛ στην αρχή κάθε μήνα θα υποβάλλει στο Δήμο Μυτιλήνης τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τον προηγούμενο μήνα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενταλματοποίηση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης. Για την πληρωμή της οφειλής θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που προβλέπεται, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός των απασχολούμενων. 

Σε  περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την ημερομηνία τιμολόγησης της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς την ΔΕΔΑΠΑΛ, θα γίνεται απευθείας παρακράτηση της οφειλής από τον πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ του οφειλέτη Δήμου. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Μυτιλήνης ρητά εκχωρεί προς την ΔΕΔΑΠΑΛ την αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί τη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., προκειμένου αυτή μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβαίνει σε αναγγελία της απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από αυτή να παρακρατήσει από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου και να αποδώσει στην ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε το αιτούμενο ποσό, που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών.

spot_img

More articles

spot_img