Τρίτη, 5 Ιουλίου, 2022

Οκτώ θέσεις στην ΕΡΤ

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


H ΕΡΤ για το έργο της υποστήριξης συγκεκριμένου αριθμού παραγωγών της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων, οι οποίες ηχογραφούνται ή μαγνητοσκοπούνται για τις ανάγκες του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος, προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 8 άτομα, ως εξής:

-Για το έργο της προετοιμασίας και διάθεσης προς χρήση του κάθε χώρου εργασίας της Ορχήστρας ή Χορωδίας, καθώς και της μέριμνας για τη μεταφορά των οργάνων και της φόρτωσής τους στο κατά περίπτωση μεταφορικό μέσο που επιλέγει η Εταιρεία, σε εκδηλώσεις εκτός Ραδιομεγάρου, η ΕΡΤ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 2 Φροντιστές.

-Για το έργο της οργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξης της μουσικής βιβλιοθήκης των Μουσικών Συνόλων, της συντήρησης του μουσικού υλικού και αρχειακού υλικού και της επιμέλειάς του ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση του εκάστοτε μουσικού προγραμματισμού, της δημιουργίας Μητρώου και της καταγραφής όλων των έργων της Μουσικής Βιβλιοθήκης, της ψηφιοποίησης και μουσικολογικής επιμέλειας των μουσικών χειρόγραφων (scan), σε κατάλληλα προγράμματα ψηφιοποίησης μουσικής γραφής (π.χ. Finale ή Sibelius), καθώς και της φροντίδας για την ασφαλή φύλαξη όλων των ψηφιοποιημένων μουσικών αρχείων, η ΕΡΤ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 2 Αντιγραφείς.

-Για το έργο του συντονισμού των εργασιών των φροντιστών και της επιμέλειας εκτέλεσης του πλάνου σκηνής κάθε παραγωγής καθώς και της υποδοχής – προετοιμασίας του μουσικού υλικού κάθε παραγωγής, η ΕΡΤ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε 1 Συντονιστή Φροντιστηρίου.

-Για το έργο της πρωτότυπης ενορχήστρωσης μουσικών έργων και της επεξεργασίας και της επιμέλειας ήδη υπαρχόντων στη βιβλιοθήκη των Μουσικών Συνόλων ενορχηστρώσεων και μουσικών έργων, η ΕΡΤ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε 1 Ενορχηστρωτή.

-Για το έργο της εκτέλεσης και του συντονισμού όλων των παραμέτρων που συνιστούν την ολοκληρωμένη οργάνωση των συναυλιών – μαγνητοσκοπήσεων – ηχογραφήσεων των Μουσικών Συνόλων, καθώς και της συνεπικουρίας τους, στους Διευθυντές Παραγωγής, η ΕΡΤ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 2 Βοηθούς Παραγωγής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω σχετικού link στο site της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (company.ert.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 1η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσλήψεων, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης

Προσωπικού, μέσω email στο tm. [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2106075687 ή 5673 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210609 2375 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβουν, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, επιπέδου Γ2.
  2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου.
  4. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ ανωτέρω, καθώς και να μην έχουν υπάρξει υπόδικοι με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της ίδιας περίπτωσης, το οποίο αδίκημα έχει παραγραφεί.

  1. Να προβούν σε έναρξη επιτηδεύματος, σχετικού με το αντικείμενο της Πρόσκλησης και συνεπώς να διαθέτουν δελτίο/τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ειδικά προσόντα

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, πρέπει να διαθέτουν, σωρευτικά, τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Φροντιστές

(α) Απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(β) Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στη γενική μέριμνα και προετοιμασία, εκδηλώσεων μεγάλων μουσικών συνόλων σε όλη την Επικράτεια.

  1. Αντιγραφείς

(α) Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσικής Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(β) Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στη διαχείριση και ανάπτυξη μουσικής βιβλιοθήκης (συντήρηση, διατήρηση, καταγραφή, επιμέλεια, ψηφιοποίηση finale ή Sibelius, δημιουργίας μητρώου, κ.λπ.)

  1. Συντονιστής Φροντιστηρίου

(α) Απολυτήριος τίτλος οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(β) Εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην προετοιμασία, οργάνωση και συντονισμό εκδηλώσεων μεγάλων μουσικών συνόλων σε όλη την Επικράτεια.

  1. Ενορχηστρωτής

(α) Πτυχίο ή Δίπλωμα ενορχήστρωσης ή ανώτερων θεωρητικών Α.Ε.Ι. ή Οργάνου ή αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

(β) Εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην ενορχήστρωση διαφόρων ειδών για μεγάλα μουσικά σύνολα.

  1. Βοηθοί Παραγωγής

(α) Τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

(β) Εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών στην ολοκληρωμένη οργάνωση συναυλιών (μαγνητοσκοπήσεων και ηχογραφήσεων) μεγάλων μουσικών συνόλων.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν σωρευτικά τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος που διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία, όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρεία θα εξετάσει και αιτήσεις υποψηφίων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για τη σύναψη της σύμβασης έργου.

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψήφιου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις