Οκτώ θέσεις στο δρόμο Καλλονής – Σιγρίου

Tο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου», για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της.

Οι θέσεις είναι:

  • 1 θέση ΠΕ Γεωλόγος (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωμάτων) 
  • 1 θέση ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση σε ανασκαφική συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου – Ομάδα Α’) 
  • 2 θέσεις ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου) 
  • 2 θέσεις ΔΕ Ειδικευμένων εργατοτεχνιτών συντήρησης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων)
  • 2 θέσεις ΥΕ Ειδικευμένων εργατών ανασκαφής (με ειδίκευση στην ανασκαφή φυτικών απολιθωμάτων).


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη κας. Κωνσταντίνας Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 2251047033 μέχρι και αύριο Τρίτη.