Τρίτη, 16 Απριλίου, 2024

Πέντε θέσεις από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δύο προκηρύξεις “τρέχουν” αυτές τις μέρες από την Αρχαιολογία για την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Λήμνο. 

Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά στο έργο συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου Ιερού των Καβείρων, όπου ζητούνται οι παρακάτω ειδικότητες για 8 μήνες και με δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων εφόσον απαιτηθεί:

 • 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγου (με εξειδίκευση στην κλασική Αρχαιολογία)
 • 1 θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού
 • 1 θέση ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού
 • 1 θέση ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά μία θέση ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών) με 3μηνη σύμβαση για τον προϊστορικό οικισμό της Πολιόχνης.

Και για τις δύο προκηρύξεις οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού έως τις 29 Ιανουαρίου.

Τα ειδικά προσόντα που ζητούνται για τις παραπάνω θέσεις είναι:

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία

 • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού).
 • Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία.

spot_img

More articles

spot_img