Πέντε θέσεις εργατών στο Δήμο Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 5 ατόμων, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Εργάτες Καθαριότητας, για τους οποίους δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. 

Οι συμβάσεις τους θα είναι για 4 μήνες προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν από τον κίνδυνο εξάπλωσης και διασποράς του κορονοϊού covid-19, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους κάτωθι τρόπους, μέχρι και αύριο Τρίτη στις 15:00:

  • Να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης www.mytilene.gr/ ηλεκτρονική ενημέρωση / προκηρύξεις/ Ανακοίνωση για την πρόσληψη 5 ατόμων για τη Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου Μυτιλήνης), εφόσον:

α) Πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07,

β) έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους και

  • να κατεβάσουν το έντυπο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης και αφού τα εκτυπώσουν και τα συμπληρώσουν να τα σκανάρουν και να τα αποστείλουν με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail [email protected] βάζοντας σαν θέμα το ονοματεπώνυμό τους.
  • κατ’ εξαίρεση εκτυπώνοντας τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης που διατίθενται στην ίδια διεύθυνση και αποστέλλοντάς τα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη 81132.

Πληροφορίες στο τηλ. 2251350596, Ευμορφία Τυρή.