Πέντε θέσεις για την Αρχαιολογία

Μέχρι και μεθαύριο Τετάρτη μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για την κάλυψη 5 θέσεων στην Αρχαιολογία Λέσβου, εκ των οποίων οι 4 θέσεις είναι για την ειδικότητα των ειδικευμένων εργατών και μια θέση συντηρητή αρχαιοτήτων.

Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν με συμβάσεις 8 μηνών, στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης της εκκλησίας της Παναγίας της Πέτρας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 – 22087), ενώ μαζί με τις αιτήσεις τους υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους και πιο συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται στην προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων Υπηρεσιών.

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ γίνονται επιπλέον δεκτά:

 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων, πρόσφατης έκδοσης όχι παλαιότερης των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Ειδικά προσόντα

Για τους υποψηφίους της θέσης του Συντηρητή Αρχαιοτήτων τα ειδικά προσόντα πρόσληψης είναι:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
 • Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
 • Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).

Για τους υποψηφίους ΥΕ των θέσεων ειδικευμένων εργατών τα ειδικά προσόντα είναι:

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, δηλαδή σε οικοδομικές εργασίες.