Πέντε θέσεις στην Αρχαιολογία

Πέντε υπαλλήλους προσλαμβάνει η Αρχαιολογία στη Λέσβο για έργα στην περιοχή του Πλωμαρίου και του Μανταμάδου. Πρόκειται για δύο διαφορετικές προσκλήσεις με την πρώτη να αφορά δυο θέσεις και συγκεκριμένα:

 • 1 θέση Π.Ε. Αρχαιολόγου. 
 • 1 θέση Υ.Ε. εργάτη εξειδικευμένου. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις συγκεκριμένες θέσεις λήγει μεθαύριο Τετάρτη, ενώ όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία για 6 μήνες και συγκεκριμένα στην εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στον Άγιο Στέφανο του Μανταμάδου.

Με την δεύτερη πρόσκληση η Αρχαιολογία ζητά να προσλάβει τρεις υπαλλήλους για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Πλαγιάς – Τρύγονα.

Οι θέσεις είναι:

 • 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγου για απασχόληση 6 μήνες.
 • 1 θέση ΔΕ τεχνικού συντήρησης αρχαιοτήτων για απασχόληση 3 μήνες. 
 • 1 θέση ΥΕ εργάτη εξειδικευμένου για απασχόληση 6 μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι την προσεχή Πέμπτη.

Και για τις δυο προσκλήσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Αρχαιολογίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087 και φαξ 22510 20745 και 22510 37414).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

 

Ειδικά προσόντα

Για την θέση του αρχαιολόγου απαιτείται:

 • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

Για την θέση του τεχνικού συντήρησης αρχαιοτήτων απαιτείται: 

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

Για τους ΥΕ εξειδικευμένους εργάτες απαιτείται:

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη,) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Η κλήση από την Υπηρεσία των επιτυχόντων υποψηφίων θα γίνει εγγράφως με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, συστημένη επιστολή) αμέσως μετά από την ανάρτηση των πινάκων μοριοδότησης. Στη συνέχεια, η Υπηρεσία θα καλεί τηλεφωνικά τους υποψηφίους για να βεβαιώσει την παραλαβή της ειδοποίησης. Ο υποψήφιος από την πλευρά του πρέπει εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη της ειδοποίησης να απαντήσει εγγράφως στην Υπηρεσία σχετικά με την αποδοχή ή μη της θέσης, άλλως θα θεωρείται ότι δεν την αποδέχεται.