Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Προκηρύχθηκαν οι 6 μόνιμες θέσεις για ΕΟΤ και Κτηματολογικό Γραφείο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 12K/2021 για την κάλυψη 101 θέσεων στο Υπουργείο Τουρισμού και το Κτηματολόγιο, για την οποία έγραψαν από τις 13 Δεκεμβρίου ότι αναμενόταν να δημοσιευθεί τα Νέα της Λέσβου, από τη σελίδα τους Ευκαιρίες Εργασίας. 

Από τις 101 θέσεις με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατανέμονται στη Λέσβο 6 θέσεις προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Για τη Λέσβο και συγκεκριμένα για εργασία στη Μυτιλήνη προβλέπονται οι ακόλουθες θέσεις:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΤ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

-1  θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού (κωδικός θέσης 506)

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών κωδικός θέσης 510)

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ)

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού (κωδικός θέσης 526)

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (κωδικός θέσης 550)

-1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής (κωδικός θέσης 619) 

-1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής με πρόσθετα προσόντα (κωδικός θέσης 620).

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της Προκήρυξης, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της Προκήρυξης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  1. Παράβολο τριών (3) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep. gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί. 2098 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 65/22.12.2021. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Αναλυτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με τον αριθμό της προκήρυξης που αναφέρουμε να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών  ή διαδικτυακά στο ΑΣΕΠ, ώστε μέχρι να γίνει δημοσίευση να ενημερωθούν για τα προσόντα που αναφέρονται στην κατανομή των θέσεων και να ετοιμάζουν τα πτυχία τους.

spot_img

More articles

spot_img