Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Προσλήψεις από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Τρεις προκηρύξεις βρίσκονται στον αέρα αυτές τις μέρες από την Αρχαιολογία για την εκτέλεση ισάριθμων έργων στα οποία θα απασχοληθούν συνολικά πέντε υπάλληλοι.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για την κατασκευή των εξωτερικών υδραγωγείων ύδρευσης στο Μόλυβο και τον Σκόπελο από τη ΔΕΥΑΛ. Πρόκειται για τρεις θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα ενός ΠΕ Αρχαιολόγου και δύο ΥΕ Εργατών (με εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες) που θα απασχοληθούν για 4 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν της αρμόδιας υπαλλήλου, Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087 και 22510 40716) έως τις 9 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 
 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 •  Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
 •  Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Εκτός από τα γενικά προσόντα, απαιτούνται τα παρακάτω ειδικά προσόντα ανά ειδικότητα:

ΠΕ Αρχαιολόγων 

 • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΥΕ Εργατών

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη). 

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά στο έργο της διαμόρφωσης και ανάδειξης του Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου, στην Άντισσα, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα προσληφθεί ένας ΥΕ Εργάτης με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 9 Ιουνίου.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι:

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία.

Τέλος, η τρίτη προκήρυξη που έχει εκδώσει η Αρχαιολογία αφορά στο έργο της εκτέλεσης των αρχαιολογικών εργασιών για την αντικατάσταση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης της Μυτιλήνης. Πρόκειται για μια θέση ΥΕ εργάτη και λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών, ο προσληφθείς θα απασχολείται με ωράριο εργασίας 07:00 – 15:00 και πενθήμερο, Τρίτη έως Σάββατο για 2 μήνες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 9 Ιουνίου.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img
spot_img