Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Προσλήψεις για ένα χρόνο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Νέες θέσεις εργασίας προκήρυξε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, με συμβάσεις ενός έτους και με δυνατότητα παράτασης, για την εκτέλεση έργων στη Λήμνο και συγκεκριμένα στους αρχαιολογικούς χώρους της Πολιόχνης και των Καβειρίων. Η πρώτη προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη ενός ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και ενός ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και η δεύτερη προκήρυξη αφορά μια θέση ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση κεραμικών και μία θέση ΔΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση λίθου.

Και για τους δύο διαγωνισμούς οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπόψη Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 2251022087, 2251040716), έως και τις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Το όριο ηλικίας είναι από 18 έως 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Επίσης, δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται ανά θέση είναι:

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών

  • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στην συντήρηση λίθου)

  • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού).
  • Αναλυτική βαθμολογία 
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img