Προσλήψεις στην Αρχαιολογία

Μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για τις 5 θέσεις με συμβάσεις εργασίας 12 μηνών και δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου “Ιστορική τεκμηρίωση, καταγραφή και αποτύπωση μνημείων της Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου” που προκήρυξε η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Πρόκειται για τρεις θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων), μία θέση ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) και μία θέση ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ειδικότητας Λογιστή (με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους ή έργων που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων, στη διεύθυνση: Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπόψη Βασιλικής Ζεϊμπέκη (τηλ. επικοινωνίας: 22510 40511 και FAX: 2251040500).

Γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στις αιτήσεις.