Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Προσλήψεις στο Λιμενικό Ταμείο

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων για 8 μήνες προχωρά το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, μέσω ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλύψει ορισμένες από τις κενές θέσεις που δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών. Πρόκειται για μια θέση ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού και μία θέση ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί αύριο και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι 10 ημέρες.

Όπως είναι γνωστό εδώ και χρόνια και έχει επισημανθεί και από το νέο Πρόεδρο, Παναγιώτη Τακτικό, το Λιμενικό Ταμείο είναι υποστελεχωμένο, αφού λειτουργεί με έξι, μόλις, μόνιμους υπαλλήλους και τέσσερις συμβασιούχους. Η νέα Διοίκηση προγραμμάτιζε την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά λόγω της οικονομικής στενότητας, αφού η μισθοδοσία τους καλύπτεται από έσοδα του φορέα, αποφασίστηκε να προχωρήσει ο διαγωνισμός για δύο άτομα στην παρούσα φάση. «Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού είναι γνωστό και προσπαθούμε να το επιλύσουμε με εμβαλωματικές λύσεις μέχρι να μπορέσουμε να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου εκτείνονται σε όλο το νησί και φυσικά δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς μόνο με 10 υπαλλήλους», δήλωσε στα “Νέα της Λέσβου” ο κ. Τακτικός.

-Για την πρώτη θέση απαιτούνται πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών και γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

-Για τη θέση ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού απαιτείται οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.

Στην συγκεκριμένη προκήρυξη παίζει σημαντικό ρόλο το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και θα την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Επιβατικός Λιμένας Μυτιλήνης, ΤΚ. 81100, απευθύνοντάς την στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, υπόψη, Ευστρατίας Σταυράκη (τηλ. επικοινωνίας 22510 25349).

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img