Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Πρόσληψη 22 υπαλλήλων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 • Από σήμερα μέχρι τις 27 Ιουλίου οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη ειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 22 ατόμων με συμβάσεις 2 μηνών προχωρά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για τις έρευνες απολιθωμάτων, στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιουλίου.

Αναλυτικά, οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

 • 1 ΠΕ Γεωλόγου (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη απολιθωμάτων)
 • 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (με ειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.)
 • 2 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου)
 • 4 ΔΕ Ειδικευμένων εργατοτεχνιτών συντήρησης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων)
 • 6 ΥΕ Ειδικευμένων εργατών συντήρησης (με ειδίκευση στη συντήρηση και ανάδειξη φυτικών απολιθωμάτων)
 • 8 ΥΕ Ειδικευμένων εργατών ανασκαφής (με ειδίκευση στην ανασκαφή και ανάδειξη φυτικών απολιθωμάτων)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, Κέντρο Πληροφόρησης Μυτιλήνης, 8ης Νοεμβρίου 17, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη, υπόψη Κωνσταντίνας Μπεντάνα, τηλ. επικοινωνίας: 22510 47033.

Εκτός από τα γενικά προσόντα πρόσληψης απαιτούνται:

Για τη θέση του ΠΕ Γεωλόγου

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωλόγου
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

TΕ Διοικητικού – Λογιστικού

 • Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Αναλυτική βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν προκύπτει η κατεύθυνση)
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Ειδικευμένος εργατοτεχνίτης συντήρησης

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Γνώση χειρισμού ξέστρου υπερήχων / ταχυτροχού
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης συντήρησης

 • – Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • – Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου
 • – Γνώση χειρισμού ξέστρου υπερήχων / ταχυτροχού
 • – Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΥΕ Ειδικευμένος εργάτης ανασκαφών

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοποδηλάτου
 • Γνώση χειρισμού αεροσυμπιεστή
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία

spot_img
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img