Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, 2022

Πρόσληψη 4 υπαλλήλων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Από σήμερα μέχρι τις 11 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας 6 μηνών και δυνατότητα παράτασης, ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών συντήρησης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στο Ιερό των Καβείρων, στη Λήμνο. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στη στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση των πρανών, στην αποστράγγιση του χώρου, την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων στα ελληνικά και αγγλικά, πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης και αναλύσεις αντοχής λίθου και κονιαμάτων.

Λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της φύσης του έργου απαιτείται η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες:

– 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

– 1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων και ελλείψει αυτού ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

– 1 ΔΕ Σχεδιαστών (με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων)

– 1 ΔΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087 και 22510 40716), από σήμερα έως τις 11 Νοεμβρίου.

Εκτός από τα γενικά προσόντα πρόσληψης οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω ειδικά προσόντα ανά ειδικότητα:

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση μνημείων

– Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφων

– Ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ Μηχανικών Τμήματος Τοπογράφων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

– Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου

– Αποδεδειγμένη εμπειρία 

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

– Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ΔΕ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (για τεχνικούς συντήρησης έργων τέχνης ή για τεχνικούς συντήρησης έργων ζωγραφικής ή για τεχνικούς συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού).

– Αναλυτική βαθμολογία 

– Αποδεδειγμένη εμπειρία

ΔΕ Σχεδιαστών με εμπειρία στην αποτύπωση και σχεδίαση μνημείων και αρχαιολογικών ευρημάτων

– Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ

– Αποδεδειγμένη εμπειρία.

- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img