Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Πρόσληψη 6 υπαλλήλων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


 •  Τρεις προκηρύξεις τρέχουν αυτές τις μέρες από την Εφορεία Αρχαιοτήτων και με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 3 Ιουλίου

Στην πρόσληψη έξι συμβασιούχων υπαλλήλων για την εκτέλεση τριών διαφορετικών έργων προχωρά η Αρχαιολογία και οι αιτήσεις κατατίθενται έως τις 3 Ιουλίου. Πρόκειται για θέσεις εργασίας με 6μηνες και 4μηνες συμβάσεις διάφορων ειδικοτήτων στη Λέσβο και τη Λήμνο. 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη προκήρυξη αφορά στην εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για την ασφαλτόστρωση δρόμων στην Καλλονή και τον Μανταμάδο, που θα υλοποιήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Οι θέσεις που θα καλυφθούν για 4 μήνες είναι τέσσερις και συγκεκριμένα:

 • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος 
 • 3 ΥΕ Εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, ΤΚ 81131, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Το όριο ηλικίας είναι από 18 έως 65 ετών και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. Επίσης, δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Τα ειδικά προσόντα ανά θέση είναι:

ΠΕ Αρχαιολόγων

 • Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Άριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου 

ΥΕ Εργατών

 • Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής σχολής ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία.

 

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά στο έργο διαμόρφωσης και ανάδειξης του Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου της Άντισσας, όπου θα προσληφθεί ένας ΥΕ εργάτης με εμπειρία σε αναστηλωτικές εργασίες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο, μέχρι τις 3 Ιουλίου και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 4 μηνών με δυνατότητα παράτασης έως 8 μήνες.

 

Τέλος, η τρίτη προκήρυξη αφορά στο έργο της αποκατάστασης του δυτικού τομέα του προϊστορικού οικισμού Πολιόχνης, στη Λήμνο. Θα προσληφθεί ένας ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) και ελλείψει αυτού ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για 6 μήνες και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο, μέχρι τις 3 Ιουλίου. 

Τα ειδικά προσόντα

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img