Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Πρόσληψη 9 υπαλλήλων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Άμεσα θα ξεκινήσει το έργο του βιολογικού καθαρισμού στη νότια Μυτιλήνη και για τον λόγο αυτό η Αρχαιολογία θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού που θα αναλάβει την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών. Πρόκειται για 8 θέσεις, διάφορων ειδικοτήτων που θα υπογράψουν συμβάσεις 4μηνης διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου.

Πιο συγκεκριμένα οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: 

 • 1 ΠΕ Αρχαιολόγος
 •  1 ΠΕ Μηχανικός με ειδικότητα Αρχιτεκτόνων
 • 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών
 • 1 ΔΕ Εργατοτεχνίτης 
 • 4 ΥΕ Εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22, Μυτιλήνη, ΤΚ 81131, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087) έως τις 29 Σεπτεμβρίου.

Τα γενικά προσόντα πρόσληψης είναι:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
 • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Και δεύτερη προκήρυξη

Στην πρόσληψη ενός ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) και ελλείψει αυτού χωρίς εξειδίκευση, για το έργο αποκατάστασης του δυτικού τομέα του προϊστορικού οικισμού της Πολιόχνης στη Λήμνο, προχωρά η Αρχαιολογία. Η σύμβαση θα είναι για 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του υποέργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού, (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087 και 2251040716), έως την ερχόμενη Δευτέρα, Σεπτεμβρίου.

Εκτός από τα γενικά προσόντα απαιτούνται: 

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img