Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Πρόσληψη δύο δικηγόρων στην Καλλονή

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να συστήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και για τον λόγο αυτό πρόκειται να προσλάβει δύο δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής το επόμενο διάστημα….

Διαβάστε τη συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Τα Νέα της Λέσβου»

Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να συστήσει ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και για τον λόγο αυτό πρόκειται να προσλάβει δύο δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής το επόμενο διάστημα. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας στην έδρα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, την Καλλονή και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που δημοσιεύεται σήμερα στις σελ. 11&12 τωνΝ.τ.Λ.”, αντικείμενο της απασχόλησης των δικηγόρων θα είναι η υποστήριξη για όλα τα θέματα νομικής φύσης που προκύπτουν και για τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Ειδικότερα θα αναλάβουν την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, την παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες, καθώς και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεών τους, την υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα, την επεξεργασία και το νομικό έλεγχο, όταν απαιτείται, των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων – διακηρύξεων αυτού για την ανάθεση έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών, όπως και για μισθώσεις, τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, την έρευνα, μελέτη και παρακολούθηση της νομοθεσίας που διέπει τους ΟΤΑ, καθώς και της σχετικής νομολογίας, όπως και την τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. 

Επίσης υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την Δημοτική Αρχή.

Οι δικηγόροι, λόγω των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες στο Δημαρχείο και στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας στη Καλλονή, σε καθημερινή βάση και σε χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, εκτός εάν παρίσταται ανάγκη παράστασής τους ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις θέσεις πρέπει απαραίτητα:

– Να είναι Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες

– Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου

– Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας

– Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και εξωδικαστική – παροχής νομικών συμβουλών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, απαντήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς να αρκεί η εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο

– Να έχουν γνώση και επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή, εξωδικαστική – παροχής νομικών συμβουλών ως προς υποθέσεις – ζητήματα που αφορούν Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και το Ελληνικό Δημόσιο, όπως γνώση/εμπειρία σε κλάδους του Δικαίου των Ο.Τ.Α., του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, των μισθώσεων που συνάπτει το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., του Δημοσίου Λογιστικού και του Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ., του Κ.Ε.Δ.Ε., και του Αστικού Δικαίου. Η εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις/αναθέσεις παροχής νομικών υπηρεσιών, κατατεθέντα δικόγραφα, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, απαντήσεις, εισηγήσεις, σχετικές βεβαιώσεις αρμόδιων οργάνων και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο

– Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση

– Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων

– Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές

– Να είναι υγιείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη η προσωπικότητα των υποψηφίων, η γενικότερη επιστημονική τους κατάρτιση (νομικές σπουδές και πιστοποιημένες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά τα κατωτέρω) η επαγγελματική τους πείρα και επάρκεια, η εξειδίκευσή τους σε θέματα που αφορούν Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και το Ελληνικό Δημόσιο (αντικείμενο απασχόλησης), η τουλάχιστον καλή γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Θα συνεκτιμηθούν επίσης, η οικογενειακή τους κατάσταση και η πρόβλεψη εξέλιξής τους.

Η αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών, η οποία αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε εφημερίδα. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Καλλονή Λέσβου Τ.Κ. 81107, υπεύθυνη υπάλληλος, Νίκη Βαλελή, τηλ. 22533 50233. 

spot_img
Προηγούμενο άρθροΜε «εντολή άνωθεν» άδεια στη Βάστρια;
Επόμενο άρθρο
- Advertisement -

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img