Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ειδικό Σύμβουλο, που θα απασχολείται στο Δήμο Μυτιλήνης για την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα ποιοτικού ελέγχου των υδάτων (τρεχούμενων και πόσιμων) και των λυμάτων θα προσλάβει ο Στρατής Κύτελης για τους 2 τελευταίους μήνες της θητείας του. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα στο γραφείο του Πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και συνοδεύονται από σφραγισμένο φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 • Οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ως πρόσθετο προσόν, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για την απόκτηση του οποίου θα πρέπει να έχουν εξεταστεί με επιτυχία υποχρεωτικά στα επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση της ποιότητας των υδάτων, τον εργαστηριακό χειρισμό των υδάτων και των λυμάτων και την υγιεινή μικροβιολογία
 • Ειδίκευση στη Διοίκηση Υπηρεσίας Καθαριότητας και Αποχέτευσης ή αντίστοιχη εμπειρία σε διοίκηση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά).

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται επίσης από:

 • Βιογραφικό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού
 • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img