Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Πρόσληψη εργάτη από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Την πρόσληψη ενός εργάτη ΥΕ, χωρίς ειδικά προσόντα, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου συντήρησης στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Νάπη, ανακοίνωσε χθες η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα έως τις 3 Μαρτίου και η σύμβαση απασχόλησης θα είναι για 8 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και αφορά στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ξυλόγλυπτου τέμπλου του ναού, στην στερέωση του υπάρχοντος ξυλόγλυπτου διακόσμου, συμπληρώσεις και αποκαταστάσεις ξύλινων τμημάτων, καθαρισμό ζωγραφικής επιφάνειας ενσωματωμένων εικόνων, συντήρηση – αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων και στην έκδοση φυλλαδίου και αρχαιολογικού οδηγού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Για τη θέση του ΥΕ εργάτη απαιτείται απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img