Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Πρόσληψη Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας


  • Από αύριο έως τις 5 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Βγήκε, χθες, στον αέρα η προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη θητεία της Περιφερειακής Αρχής την θέση είχε αναλάβει ο Λευτέρης Παπαϊωάννου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από αύριο, Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα, 5 του μηνός.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής.
  • Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
  • Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου, δηλαδή να είναι Έλληνες πολίτες (εξαίρεση: δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής), να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. (εξαίρεση: δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους η στρατιωτική θητεία) και να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στη Δ/νση Διοικητικού ΠΕ Λέσβου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Ανδρομέδας 15, ΤΚ 81100  Μυτιλήνη (υπεύθυνη Ευστρατία Ελευθερίου, τηλ: 22513 53622 και 624), σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν την υποψηφιότητα, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερολογιακών ημερών. Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img