Σάββατο, 28 Μαΐου, 2022

Σπεύσατε για τις 4 θέσεις στο Δήμο Μυτιλήνης

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Μέχρι και αυτήν την Παρασκευή, την ώρα λήξης του ωραρίου στο Δήμο Μυτιλήνης, είναι η προθεσμία για κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή των αιτήσεων για τις τέσσερις θέσεις που προκήρυξε ο Δήμος.

Πρόκειται για θέσεις με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη αναγκών στις Υπηρεσίες του Δήμου. 

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

  • 1 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 
  • 1 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
  • 1 ΔΕ Οδηγού 
  • 1 ΥΕ εργάτη πρασίνου

Στην προκήρυξη, που έχει αναρτηθεί στη “Διαύγεια”, αναφέρονται αναλυτικά τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι ανά θέση και τονίζεται ότι για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων της Λέσβου. Μόλις δημοσιευτεί η προκήρυξη στον τοπικό Τύπο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να συμπληρώσουν την αίτηση με τον κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Δήμος Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13 – 17, Μυτιλήνη, 81132, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπ’ όψιν Ευμορφίας Τυρή (τηλ. επικοινωνίας: 22513 50596). Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Μυτιλήνης, στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις