Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου, 2021

Σπεύσατε για τις 5 μόνιμες θέσεις στη ΔΕΗ


Μέχρι αυτήν την Παρασκευή στις 14:00 μπορούν να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη της ΔΕΗ για την κάλυψη 169 θέσεων διάφορων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων 5 θέσεις αφορούν τα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Μυτιλήνη και τη Λήμνο. 

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ΄, Ε’, ΣΤ’ της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ) υποβάλλονται στη ΔΕΗ Α.Ε..

Πρόκειται για την προκήρυξη 1/2021 από την οποία κατανέμονται 5 θέσεις στο Νομό Λέσβου, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

-2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών για το εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης 

-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μηχανοτεχνιτών για το εργοστάσιο της ΔΕΗ Μυτιλήνης 

-1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για το εργοστάσιο στη Λήμνο 

-1 θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλεκτροτεχνιτών για το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Λήμνο. 

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της προκήρυξης πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη ΔΕΗ Α.Ε. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού της τόπου (www.dei.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ της προκήρυξης.

Κάθε υποψήφιος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και μέχρι του συνολικού αριθμού των θέσεων της Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για

θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών Κατηγοριών Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.). συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα.

Αναλυτικά η προκήρυξη για τα προσόντα και τις προϋποθέσεις είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ.