Δευτέρα, 23 Μαΐου, 2022

Σπεύσατε για τις 60 θέσεις στην αστυνομία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις


Με νέα ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου υπενθυμίζει ότι είναι ανοιχτή η προθεσμία για τις 60 κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού για να στελεχώσουν τα περιφερειακά ιατρεία, που θα συσταθούν με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, στις έδρες Αστυνομικών Υπηρεσιών 13 μεγάλων πόλεων της χώρας ως εξής: 

 ΙΑΤΡΟΙ (ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α΄):

– 13 με ειδικότητα Παθολόγου.

– 15 με ειδικότητα Ψυχιάτρου.

 – 2 με ειδικότητα Πνευμονολόγου.

(ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ (ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β΄):

– 30 με ειδικότητα Ψυχολόγου.

Οι υποψήφιοι/ες που θα καλύψουν τις προκηρυσσόμενες θέσεις και θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας προέρχονται από ιδιώτες/ιδες που προσλαμβάνονται κατά την αναφερόμενη κατωτέρω διαδικασία, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ οι ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι ψυχολόγοι.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα προκήρυξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό του ένστολου και πολιτικού προσωπικού (άνδρες – γυναίκες) που υπηρετούν ήδη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρακάτω κεφαλαίου ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, ήτοι τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να φέρουν οι ιδιώτες υποψήφιοι του τρέχοντος διαγωνισμού. 

Οι προαναφερόμενοι υποψήφιοι, εφόσον επιθυμούν, θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω των Αστυνομικών Τμημάτων του τόπου διαμονής τους ενημερώνοντας εγγράφως σε κάθε περίπτωση τις Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν.

Προσόντα

Ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων προσλαμβάνονται, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά τομέα, κατηγορία και ειδικότητα, ιδιώτες Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες), οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:

-Δεν υπερβαίνουν το 40ό έτος της ηλικίας τους οι υποψήφιοι ιατροί (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1982 και μεταγενέστερα) και το 32ο έτος οι υποψήφιοι ψυχολόγοι (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1990 και μεταγενέστερα) κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2021.

-Οι άνδρες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

-Δεν έχουν καταδικαστεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της εξ αμελείας τελούμενης, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών και δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

-Δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).

-Κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ως εξής:

(1) Οι ιατροί, πτυχίο τμήματος ιατρικής.

(2) Οι ψυχολόγοι, πτυχίο τμήματος ψυχολογίας.

Για τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες των ιατρών του τομέα Υγειονομικού οι υποψήφιοι απαιτείται να κατέχουν επιπλέον:

(i) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

(ii) να έχουν εγγραφεί ως μέλη σε Ιατρικό Σύλλογο

(iii) καθώς και τίτλο ειδικότητας που καθορίζεται στο κεφάλαιο I της προκήρυξης για την διεκδίκηση των αντίστοιχων θέσεων.

(2) Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του ψυχολόγου απαιτείται να κατέχουν επιπλέον:

(i) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master) ομώνυμο της ειδικότητάς τους,

(ii) διετή κλινική εμπειρία σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως ψυχολόγοι, καθώς και

(iii) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων ψυχολόγων, σε περίπτωση κατοχής αμφότερων και Διδακτορικού Τίτλου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης – Master, ομώνυμων της ειδικότητας των ψυχολόγων, θα μοριοδοτηθούν από το διδακτορικό τίτλο ως απαραίτητο προσόν και από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master ως πρόσθετο προσόν.

Δεν μοριοδοτείται η κατοχή δεύτερου ή περαιτέρω διδακτορικού τίτλου σπουδών ως πρόσθετου προσόντος και η κατοχή δεύτερου ή περαιτέρω διδακτορικού τίτλου σπουδών ως απαραίτητου προσόντος. Ομοίως δεν μοριοδοτείται η κατοχή δεύτερου ή περαιτέρω μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης Master ως πρόσθετου προσόντος και η κατοχή δεύτερου ή περαιτέρω μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης-Master ως απαραίτητου προσόντος.

-Γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική σε επίπεδο τουλάχιστον καλής γνώσης (καλώς – Β2).

-Κατέχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Πέραν των ανωτέρω, προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της προκηρυσσόμενης ειδικότητας και πτυχίο άλλης ξένης γλώσσας θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικό Σταθμό του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους την αίτηση συμμετοχής  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για τους υποψηφίους της περιοχής μας είναι το (22510)23333 και αφορά την αρμόδια Αστυνομική υπηρεσία που θα τους ενημερώνει για το πώς θα κινηθούν και για τα δικαιολογητικά.

- Advertisement -

More articles

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις