Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024

Τέσσερις θέσεις από την “Ηλιακτίδα”

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Τέσσερις διερμηνείς θα προσλάβει η “Ηλιακτίδα” στο πλαίσιο του έργου της στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων, παροχής σίτισης και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Πρόκειται για δύο διερμηνείς σομαλικών πλήρους απασχόλησης, έναν αμαρικών μερικής απασχόλησης και έναν κρεολικών επίσης μερικής απασχόλησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την επόμενη Τρίτη, 5 Μαρτίου. Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Ιουλίου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της δράσης, σε περίπτωση χρονικής επέκτασης του έργου. Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πόλη της Μυτιλήνης και κοντινές περιοχές όπου λειτουργούν ξενώνες στο πλαίσιο του έργου.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι είναι:

  • Αίτηση με τον κωδικό θέσης. Περιλαμβάνεται δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (υπάρχει υπόδειγμα στην ιστοσελίδα της “Ηλιακτίδας”).
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής (από ΚΕΠ, Α.Τ. ή gov.gr) ότι: Ο υποψήφιος απασχολούμενος δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα (εξαιρουμένων αυτών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Επιθυμητά προσόντα

  •  Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας ή πιστοποίησης ή κατάρτισης
  • Αποδεικτικό γνώσης της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
  •  Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. 
  • Συστατικές Επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την αίτηση και ο φάκελος με την αίτηση και τα δικαιολογητικά παίρνει αρ. πρωτοκόλλου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται είτε αυτοπροσώπως (σε φάκελο Α4) στα γραφεία της “Ηλιακτίδας”, Γυμνασιάρχου Δαυίδ 26, Μυτιλήνη (ώρες 10:00 – 15:00), είτε ηλεκτρονικά (σε αρχεία pdf) στο e-mail: [email protected] με τίτλο / θέμα: Προκήρυξη (23/02/2024) και τον κωδικό θέσης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν εκτός των άλλων και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου κατά την πρόσληψή τους.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

spot_img

More articles

spot_img