Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Τέσσερις θέσεις Ειδικών Συμβούλων

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Μέχρι τις 22 Ιανουαρίου οι αιτήσεις στο Δημαρχείο 

“Τρέχει” από την Παρασκευή η προκήρυξη του Δήμου Μυτιλήνης για την πρόσληψη τεσσάρων Ειδικών Συμβούλων, όπως είχαν γράψει τα “Νέα της Λέσβου” από την προηγούμενη Τρίτη, σε πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ για τις θέσεις που παραμένουν ακόμη ανοιχτές στις νέες Δημοτικές Αρχές. Την προκήρυξη υπογράφει ο Δήμαρχος, Παναγιώτης Χριστόφας, που θα έχει τον τελευταίο λόγο για την επιλογή των προσληφθέντων, ενώ αναμένεται η πλήρωση τριών ακόμη θέσεων το επόμενο διάστημα.

Ο Δήμος Μυτιλήνης δικαιούται – σύμφωνα με τον αριθμό των Αντιδημάρχων – επτά θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών, ενώ ο Π. Χριστόφας αποφάσισε την διατήρηση στη θέση της μίας Ειδικής Συμβούλου που εργαζόταν και επί της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Η προκήρυξη για τις τέσσερις θέσεις αφορά στην παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα: α)Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) διεθνών σχέσεων και προβολής, γ) δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας και δ) νομικής φύσης. Οι ενδιαφερόμενοι – ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν την σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

-Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους. Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να δηλώνεται ότι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου σχολών της αλλοδαπής, το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθεί, δηλαδή Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, διεθνών σχέσεων και προβολής, δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας και νομικής φύσης.

Η ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.), με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Το συμβουλευτικό έργο των ειδικών Συμβούλων απευθύνεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι υγιείς, να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος), να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να μην έχουν ποινική καταδίκη, να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ο Ειδικός Σύμβουλος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται επίσης από:

  • Βιογραφικό Σημείωμα και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει τη ζητούμενη επαγγελματική εμπειρία
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατεθούν κατά την πρόσληψη)
  • Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
  • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένα
  •  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Δήμου Μυτιλήνης (Κεντρικό Δημαρχείο, ταχυδρομική διεύθυνση, Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17, Μυτιλήνη, 81132) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

spot_img

More articles

spot_img