Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Τέσσερις θέσεις για 12 μήνες

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


  • Αιτήσεις στην Αρχαιολογία μέχρι τις 31 Μαΐου

Τέσσερις συμβασιούχους υπαλλήλους για 12 μήνες θα προσλάβει η Αρχαιολογία για την συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Καβείρων, στη Λήμνο. Πρόκειται για θέσεις ΔΕ εργατοτεχνιτών για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαΐου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού (τηλ. επικοινωνίας: 22510 22087, 22510 40716).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. Το όριο ηλικίας είναι από 18 έως 65 ετών και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το Άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Οι υποψήφιοι μαζί με τις αιτήσεις τους υποβάλλουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, διαθέτουν. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων και τη φύση του υποέργου.

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img