Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Τέσσερις θέσεις για την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Ο μόνος φορέας που προκηρύσσει θέσεις αυτό το διάστημα σε τοπικό επίπεδο είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου για ανασκαφές σε διάφορα έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία στη Μυτιλήνη αλλά και τη Δυτική Λέσβο, καθώς επίσης και στο δεύτερο νησί του Νομού μας, τη Λήμνο, όπου προσλαμβάνεται το προσωπικό από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, μια και είναι μία ενιαία υπηρεσία.

Αυτή τη φορά η Αρχαιολογία με τρεις προκηρύξεις ζητά να καλύψει τις ακόλουθες θέσεις:

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΣΑ 

  • 1 θέση ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία) με σύμβαση για 8 μήνες 
  • 1 θέση ΔΕ Σχεδιαστή για τη Μυτιλήνη με σύμβαση για 3 μήνες 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΜΝΟ-ΠΟΛΙΟΧΝΗ 

  • 1 θέση ΠΕ Μηχανικών Ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) και ελλείψει αυτού ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με σύμβαση για 1 χρόνο. 
  • 1 θέση ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με εμπειρία στη συντήρηση λίθου) με σύμβαση για 1 χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν κ. Παχού Ευφροσύνης (τηλ. επικοινωνίας: 2251022087, 2251040716).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και 19 Νοεμβρίου για τις θέσεις που αφορούν τη Μυτιλήνη και την Άντισσα και μέχρι 20 Νοεμβρίου για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για τη Λήμνο.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι για το σκέλος της προκήρυξης των θέσεων σε Μυτιλήνη και Άντισσα καθώς η 19η Νοεμβρίου πέφτει ημέρα Κυριακή, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται – λογικά – για τη Δευτέρα 20 του μηνός.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. 

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.
  • Έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  •  Μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

spot_img

More articles

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img