Θέσεις οδηγού και συνοδού για το Ειδικό Σχολείο

Δυο θέσεις προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου του Υπουργείου Παιδείας,  στη Μυτιλήνη και συγκεκριμένα στο Ειδικό δημοτικό σχολείο Μυτιλήνης, προκήρυξε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι δυο θέσεις αφορούν έναν οδηγό ΔΕ (με αναλογικό ταχ/φο) και έναν συνοδό ΔΕ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2020.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μπορούν να απευθύνονται κατά τις ώρες 09.00 -14:00 για να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, που βρίσκονται στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 26, 1ος όροφος, μέχρι τη Δευτέρα 12 Αυγούστου.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν ταχυδρομικά τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) με συστημένη επιστολή, και σφραγίδα κατάθεσης στο Ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12 Αυγούστου, στην ταχυδρομική διεύθυνση «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26, Τ.Κ.: 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΕΣΒΟΣ». 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τη με αριθμ. πρωτ. 3969/12-07-2019/ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης (ΑΔΑ: 6Λ594653ΠΣ-ΟΥΑ), την αίτηση ΣΟΧ 6, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «12-02-2019», ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΩΛΥΜΑ ΤΗΣ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ).

Το ωράριο εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, που αφορά την ανωτέρω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, καθορίζεται από 6:30 έως 9:00 και από 12:30 έως 17:18 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και από 6:30 έως 17:18 για μία ημέρα την εβδομάδα (ΦΕΚ 181/Β΄/26-01-2018). Στην περίπτωση υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός ή εκτός της έδρας της σχολικής μονάδας, το παραπάνω ωράριο δύναται να τροποποιείται εντός όμως του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.: 22510 48153 και στο [email protected]  (Υπεύθυνη: κ. Κουκέλλη Κυριακή), ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch.