Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Τρεις θέσεις από την Αρχαιολογία

Άρθρα & Δημοσιεύσεις

Τελευταία Άρθρα & Ειδήσεις


Σε νέες προσλήψεις προχωρούν Υπηρεσίες της Αρχαιολογίας με σκοπό την ολοκλήρωση έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρόκειται για τρεις θέσεις εργασίας, δύο ΥΕ εργατών και μια ΠΕ Αρχιτέκτονα μηχανικού, που θα καλυφθούν τις επόμενες μέρες μέσω των προκηρύξεων που έχουν αναρτηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου θα προσλάβει για 5 μήνες, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, έναν ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό με εξειδίκευση στην καταγραφή, αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και ελλείψει αυτού ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, για το έργο της καταγραφής και αποτύπωσης μνημείων της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στην διεύθυνση: Βουρνάζων 19, Μυτιλήνη Τ.Κ. 81131 – Λέσβος, υπ’ όψιν Βασιλικής Ζεϊμπέκη (τηλ. επικοινωνίας: 22510 40511), έως τις 12 του μηνός.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας 
  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Εκτός από τα γενικά προσόντα, απαιτούνται τα παρακάτω ειδικά προσόντα ανά ειδικότητα:

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

  • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου.

Παράλληλα, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου “τρέχει” η προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ΥΕ εργάτη με εμπειρία στις ανασκαφικές εργασίες, με σκοπό την αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 6 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υπ’ όψιν Ευφροσύνης Παχού, έως τις 11 του μηνός.

Τέλος, η Αρχαιολογία θα προσλάβει έναν εργάτη ΥΕ με εμπειρία στις αναστηλωτικές εργασίες για την διαμόρφωση και ανάδειξη του Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου της Άντισσας Λέσβου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ίδια διεύθυνση (Σαπφούς 22, Τ.Κ. 81131) έως τις 12 του μηνός. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 4 μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τους 8 μήνες.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

More articles

spot_img
spot_img