Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

Τρεις θέσεις για το Ζαχάρειο Γηροκομείο

Από σήμερα Δευτέρα ξεκινά η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 29 Οκτωβρίου για την κάλυψη  τριών θέσεων προσωπικού στο Ζαχάρειο Γηροκομείο της Αγίας Παρασκευής.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών για τις ακόλουθες ειδικότητες: Μια θέση ΔΕ  βοηθού νοσηλευτή – νοσηλεύτριας και δύο θέσεις ΥΕ  εργατών γενικών καθηκόντων. 

Οι υποψήφιοι βοηθοί νοσηλευτών πρέπει να υποβάλλουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος, πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα. Για το προσωπικό γενικών καθηκόντων δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα) στα γραφεία του Γηροκομείου της Αγίας Παρασκευής και μαζί υποβάλλουν υποχρεωτικά και τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα:

  1. Φωτοτυπία των δύο όψεων ταυτότητας
  2. Τίτλους σπουδών, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων
  3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου (το έντυπο χορηγείται από το Ίδρυμα).